!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ห้วยเคียน; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน

นพ.สสจ.พะเยา

:: ปฏิทินผู้บริหาร ::

ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.กระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รพ.ชัยนาทนเรนทร รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กรมอนามัย ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพช่องปากจาก Health Data Center
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Silver Wave Symposium ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "Digital Thammasat 4.0:Practical Dentistry"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นและสัมมนาจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภา
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รพ.พหลพลพยุหเสนา รับโอน รับย้าย ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
สสจ.เชียงราย รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ