ขอแสดงความยินดีกับทีม SRRT ทุกทีมทุกอำเภอ ที่ช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยโรคระบาดเฉลี่ย 4 สัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ ของจังหวัด ไม่เกินค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ของค่ามัธยฐาน 5 ปี และในเดือนนี้ของปีที่แล้วก็ไม้มีข้อมูลการเกิดโรคในทุกพื้นที่: ทีมพัฒนาระบบข้อมูล สสจ.พะเยา
<< สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 12/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 11/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 10/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 9/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 8/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 7/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 6/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 5/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 4/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 3/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 2/ปีงบฯ 2560 << สถานการณ์หมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุข สัปดาห์ที่ 1/ปีงบฯ 2560

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> อบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60 ชั่วโมง)
>> รพ.บ้านโป่งรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
>> สสจ.อุตรดิตถ์รับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ
>> รพ.ทุ่งสงรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหังหน้าพยาบาล
>> มข.ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
>> สสจ.ลำปางรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
>> สสจ.อุทัยธานีรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ
>> สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 4 ตำแหน่ง
>> สสจ.ชุมพรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้ายเวชกรรมป้องกัน)
>> สสจ.อุตรดิตถ์รับย้าย โอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
>> สสจ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ประเภทวิชาการ
>> รพ.หัวหินรับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงาน