(ระวัง !!! ในเดือนนี้ของปีที่แล้ว เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.แม่ปืม;รพ.สต.ห้วยแก้ว;รพ.สต.แม่กา;รพ.สต.แม่ใส;รพ.สต.น้ำแวน;รพ.สต.เจดีย์คำ;รพ.สต.ดงอินตา;รพ.สต.ทุ่งกล้วย;สสช.ปางมะโอ;สสท.เมืองพะเยา(เวียง);สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ); ปีนี้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการโรคไข้เลือดออกแล้วหรือยัง .......?)

กิจกรรมวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> คู่มือ อสม.3 บวก ประจำเดือนธันวาคม 2559 เตือน ภัยโรคในช่วงฤดูอากาศเปลี่ยนแปลง
>> คู่มือ อสม.3 บวก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ประชาสัมพันธ์ วันเอดส์โลก
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายตับภาคเหนือ ครั้งที่ 2
>> ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ HRCT
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 100 ปี
>> ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Connecting to the ASEAN community:challenge in quality and safety nursing care
>> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 6
>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Home of Community Dentistry
>> ขยายเวลาการประกวดภาพถ่าย"สาธารณสุข:สุขแห่งสาธารณะ"
>> รพ.อุดรธานีรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ