ตารางแสดงประชากร AC แยกตามสัญชาติ และ รายอำเภอ จังหวัดพะเยา ณ 19-03-2019
รหัสอำเภอ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน รวมทั้งหมด
เมือง 693 77 6 0 4 4 1 5 0 790
จุน 28 13 1 0 2 1 0 1 0 46
เขียงคำ 54 60 12 11 4 10 12 11 6 180
เชียงม่วน 4 10 2 2 4 0 0 1 0 23
ดอกคำใต้ 83 34 1 1 1 2 0 1 0 123
ปง 34 13 3 1 0 2 1 1 0 55
แม่ใจ 5 7 1 0 0 1 1 0 0 15
ภูซาง 11 15 5 10 12 10 11 4 6 84
ภูกามยาว 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด 913 229 32 25 27 30 26 24 12 1318
หมายเหตุ : ฐานข้อมูลประชากร (DBpop + แรงงานต่างด้าว ) จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา