กลุ่มโรคที่ประชากร AC มาใช้บริการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2559
รหัสหน่วยบริการ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
การตรวจสุขภาพทั่วไป (Z00-Z13) 1853 805 16 4 8 8 2 4 0
การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00-O99) 77 80 1 1 1 0 0 0 0
การติดเชื้อที่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่(A50-A64) 7 3 0 0 0 0 0 0 0
การติดเชื้อไวรัสที่มีรอยที่ผิวหนัง (B00-B09) 15 22 0 0 3 0 0 0 0
การบริการสุขภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่นๆ (Z70-Z76) 46 50 1 0 0 2 0 0 0
การบริการหัตถการและการดูแลจำเพาะ (Z40-Z54) 195 166 3 0 1 1 0 1 0
การบริการเจริญพันธ์ (Z30-Z39) 612 1103 27 2 2 0 11 0 0
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ จากสาเหตุภายนอก (S00-T98) 117 151 6 0 2 4 0 3 0
ความดันโลหิตสูง(I10-I15) 55 134 6 0 1 12 0 0 0
ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (F00-F99) 4 54 1 0 1 0 1 0 0
ตับอักเสบจากไวรัส (B15-B19) 5 2 0 0 0 0 0 0 0
บุคคลที่มีปัจจัยต่อสุขภาพจากโรคติดต่อ (Z20-Z29) 67 177 1 5 4 6 0 0 0
วัณโรคทางเดินหายใจ(A15-A16) 1 13 0 0 0 0 0 0 0
วัณโรคอื่น ๆ(A17-A19) 5 1 0 0 0 0 0 0 0
อาการผิดปกติที่พบจากห้องปฏิบิติการ (R00-R99) 112 368 4 1 1 8 0 2 0
อื่นๆ 33 167 0 0 11 1 0 1 0
เนื้องอกที่เหลืออยู่(D00-D48) 0 8 0 0 1 1 0 0 0
เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ(C67) 0 0 0 0 0 5 0 0 0
เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ(C22) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด(C33-C34) 0 5 0 0 0 0 0 0 0
เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์(C82-C85) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
เบาหวาน(E10-E14) 35 172 0 0 0 0 0 6 0
โรคของตาและอวัยวะเคืองลูกตา (H00-H59) 32 114 2 0 0 3 0 0 0
โรคของผิวหนังและเนิ้อเยื้อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 50 128 3 0 3 1 0 0 0
โรคของระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างและเนื้อเยื้อเกี่ยวพัน (M00-M99) 103 381 16 1 1 2 0 1 0
โรคของระบบทางเดินหายใจ (J00-J99) 154 533 11 0 10 16 2 3 0
โรคของระบบย่อยอาหาร (K00-K93) 138 459 4 1 0 5 1 2 0
โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ (N00-N99) 85 324 2 0 0 3 0 0 0
โรคของหูและปุ่มกระดูกกกหู (H60-H95) 8 63 4 0 1 0 0 0 0
โรคจากไวรัสอื่นๆ (B25-B34) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
โรคติดเชื้อที่ลำไส้ (A00-A09) 21 41 1 0 0 3 0 2 0
โรคติดเชื้อรา (B35-B49) 5 26 1 0 0 0 0 0 0
โรคพยาธิ (B65-B83) 0 10 1 0 0 0 0 0 0
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากเชื้อไวรัส(B20-B24) 96 109 5 0 0 6 0 7 0
โรคระบบไหลเวียนโลหิตที่เหลืออยู่(I71-I99) 6 21 1 0 1 0 0 0 0
โรคหลอดเลือดในสมอง(I60-I69) 0 13 0 0 0 0 0 0 0
โรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25) 4 12 0 0 0 6 0 0 0
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่(D65-D89) 0 7 0 0 0 0 0 0 0
โรคเหา ไร และติดเชื้อปรสิตอื่น (B85-B89) 0 2 0 0 0 1 0 0 0
โลหิตจาง(D50-D64) 12 57 0 0 0 0 0 0 0
โลหิตเป็นพิษ(A40-A41) 4 6 0 0 1 0 0 0 0
ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ(A90-A94,A96-A99) 1 4 0 0 0 0 0 0 0
ไข้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง(I00-I09) 17 99 1 0 16 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 4028 6068 119 15 72 96 17 34 0
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา