ตารางการใช้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ประชากร AC แยกตามสัญชาติ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2559
รหัสหน่วยบริการ พม่า ลาว มพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
รพ.พะเยา 183 57 4 0 6 1 0 0 0
รพ.เชียงคำ 12 309 0 0 0 3 0 0 0
รพ.จุน 0 2 0 0 0 0 0 0 0
รพ.เชียงม่วน 3 6 0 0 0 0 0 0 0
รพ.ดอกคำใต้ 8 16 0 0 0 1 0 1 0
รพ.ปง 5 4 2 0 0 0 0 0 0
รพ.แม่ใจ 0 3 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 211 397 6 0 6 5 0 1 0
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา