ตารางการใช้บริการผู้ป่วยใน (IPD) ประชากร AC แยกตามสัญชาติ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2559
รหัสหน่วยบริการ พม่า ลาว มพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
รพ.พะเยา 137 42 4 0 5 0 0 0 0
รพ.เชียงคำ 16 589 0 1 0 5 0 0 0
รพ.จุน 0 2 0 0 0 0 0 0 0
รพ.เชียงม่วน 3 5 0 0 0 0 0 0 0
รพ.ดอกคำใต้ 1 12 0 0 0 1 0 1 0
รพ.ปง 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 158 650 4 1 5 6 0 1 0
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา