ตารางการใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ประชากร AC แยกตามสัญชาติ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2559
รหัสหน่วยบริการ พม่า ลาว มพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
รพ.สต.ร่องคำหลวง 28 42 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.แม่นาเรือ 3 2 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ตุ่น 2 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ห้วยแก้ว 7 0 0 0 0 4 0 0 0
รพ.สต.บ้านใหม่ 1 29 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ท่าวังทอง 6 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านสาง 4 3 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ท่าจำปี 83 26 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.จุน 31 3 1 0 0 6 0 0 0
รพ.สต.ธาตุขิงแกง 18 2 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ศรีมาลัย 0 1 0 0 0 1 0 0 0
รพ.สต.ลอ 0 0 0 0 0 5 0 0 0
รพ.สต.หงส์หิน 0 8 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.สักลอ 11 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 10 37 0 0 0 1 0 0 0
รพ.สต.ห้วยยางขาม 0 6 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.เชียงคำ 6 11 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.น้ำแวน 1 33 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ผาลาด 0 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ฝายกวาง 0 5 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.แวนโค้ง 0 8 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.เจดีย์คำ 0 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.หนองป่าแพะ 0 2 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ร่มเย็น 0 17 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.เชียงบาน 33 8 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.แม่ลาว 0 2 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.น้ำมิน 11 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.จำบอน 0 4 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ทุ่งผาสุก 0 19 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านปิน 0 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ไชยสถาน 0 5 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ่อเบี้ย 0 20 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.สระ 0 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บุญเกิด 11 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ดอกคำใต้ 23 13 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ 2 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านปิน 4 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ขุนลาน 21 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ห้วยลาน 84 16 0 0 0 2 0 0 0
รพ.สต.สันโค้ง 9 16 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.หนองหล่ม 2 2 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านม่วง 0 5 0 6 0 0 0 0 0
รพ.สต.ร้องเอี่ยน 3 3 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ควร 0 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ฝายแก้ว 0 10 2 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.หนองบัว 12 17 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.งิม 38 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.เลี้ยว 13 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ปางค่า 0 37 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ขุนควร 7 2 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.สบขาม 1 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.แม่ใจ 0 10 7 0 0 0 4 0 0
รพ.สต.ป่าตึง 6 5 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ศรีถ้อย 10 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.แม่สุก 0 1 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.หนองสระ 3 8 0 0 0 1 0 0 0
รพ.สต.ดงอินตา 0 6 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ป่าแฝก(สันดอนแก้ว) 4 2 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.บ้านฮวก 4 633 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ภูซาง 18 144 1 0 0 0 6 0 0
รพ.สต.ม่วงชุม 0 28 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ทุ่งกล้วย 9 134 3 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.เชียงแรง 10 86 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ดอนมูล 0 18 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.สบบง 0 20 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ปางถ้ำ 2 24 8 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ต้นผึ้ง 0 19 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.นาบัว 0 15 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.ปางงุ้น 0 7 0 0 0 0 0 0 0
สสช.ปางผักหม 1 0 0 0 0 0 0 0 0
สสช.ปางมะโอ 0 4 0 0 0 0 0 0 0
สสช.สิบสองพัฒนา 0 91 0 0 0 0 0 0 0
สสช.ห้วยคอกหมู 0 15 0 0 0 0 0 0 0
สสช.สันติสุข 0 23 0 0 0 0 0 0 0
สสช.ปางปูเลาะ 0 5 0 0 0 0 0 0 0
รพ.พะเยา 2636 559 47 2 57 31 0 20 0
รพ.เชียงคำ 304 3225 7 1 13 30 1 3 0
รพ.จุน 48 80 14 0 1 1 6 4 0
รพ.เชียงม่วน 68 125 5 0 0 0 0 0 0
รพ.ดอกคำใต้ 277 255 0 1 0 14 0 7 0
รพ.ปง 91 71 22 5 1 0 0 0 0
รพ.แม่ใจ 24 33 2 0 0 0 0 0 0
สสท.เมืองพะเยา (เวียง) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สต.สว่างอารมณ์ 16 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 10 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 4028 6068 119 15 72 96 17 34 0
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจาก HDC จังหวัดพะเยา