อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาในการบริการและการปฏิบัติงานด้านอาเซียน
รายละเอียด : วันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพอาเซียน โดยให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการในส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข “ศคอส.” นั้นเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอาเซียน มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับการบริการในการปฏิบัติงานด้านอาเซียน จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงจัดการ “อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาในการบริการและการปฏิบัติงานด้านอาเซียน”