อบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขชายแดน” (อสต.)
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิ.ย 2561 นายอำเภอภูซาง เป็นประธานเปิดการ“อบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขชายแดน” (อสต.) จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามแนวชายแดนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีระบบข้อมูลสุขภาพของประชากรต่างด้าวที่ถูกต้อง