จัดอบรมบันทึกข้อมูล Hos XP ให้กับเจ้าหน้านที่
รายละเอียด :