ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ SRRT ชายแดน บ้านฮวก
รายละเอียด :