การพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ไทย-ลาว
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กรมควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าศึกษาและดูพื้นที่เมืองคอบ สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนาน