ยุทธศาสตร์
ไทยกับอาเซียน
2016-09-10 :- ...ในอนาคต คนไทยจะไดรับประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมของอาเซียนมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมของเรา ดังนั้น การสรางความตื่นตัวและใหความรูกับประชาชน จึงเปน เรื่องสําคัญ เพื่อใหตระหนักถึงโอกาสและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันซึ่งจะชวยใหคนไทยไดรับ ประโยชนอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ตองปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบแกภาคสวนตางๆ...
อ่านเพิ่ม
ประเทศไทยกับงานด้านสาธารณสุขในกรอบอาเซียน
2015-07-29 :- ความร่วมมือด้านสาธารณสุขในกรอบอาเซียน มีกลไกขับเคลื่อนคือการประชุมในระดับ ต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN HEALTH MINISTERS’ MEETING: AHMM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (SENIOR OFFICIAL’S MEETING ON HEALTH DEVELOPMENT: ASEAN SOMHD) และการประชุมระดับ คณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวม 10 ด้าน
อ่านเพิ่ม
บทบาทของไทยกับการก้าวสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
2015-07-29 :- ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ไทยและประเทศสมาชิกสมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียนอีก ๙ ประเทศ จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามเป้าหมายที่ผู้นำอาเซียนกำหนดไว้ใน ปฏิญญาเซบู เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามแผนการจัดตั้งประชาคม อาเซียนทั้งสามเสาให้สมบูรณ์
อ่านเพิ่ม
การเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2015-07-28 :- เป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558
อ่านเพิ่ม