รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนเมษายน 2563 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1908 838 2746 262 572 3 3 2 3 3,591
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2340 842 3182 611 839 3 1 6 5 4,647
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2366 665 3031 524 911 2 4 4 5 4,481
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3330 1274 4604 770 1314 2 4 18 6 6,718
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 4996 2566 7562 2439 2186 17 18 13 8 12,243
06561 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (แม่ปืม) 4198 1392 5590 963 1767 3 11 9 7 8,350
06564 รพ.สต.แม่กา 2706 1383 4089 616 1274 3 10 9 4 6,005
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2190 874 3064 654 961 0 2 2 2 4,685
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 4099 1227 5326 822 1582 3 8 0 3 7,744
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 4570 2499 7069 3242 2605 5 13 60 6 13,000
06568 รพ.สต.แม่ใส 2658 1354 4012 1022 1251 0 3 1 3 6,292
06569 รพ.สต.บ้านสาง 2005 688 2693 540 833 1 5 0 2 4,074
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1932 693 2625 326 707 4 2 2 5 3,671
06572 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจ.พะเยา (อนาลโย) 1502 740 2242 343 555 4 2 2 2 3,150
10717 รพ.พะเยา 316 593 909             909
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2743 1760 4503 646 2520 5 8 5 5 7,692
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 4419 3920 8339 2000 1767 14 10 179 31 12,340
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1425 149 1574             1,574
22791 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพะเยา 1642 0 1642             1,642
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2516 1456 3972             3,972
24022 ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 1834 7047 8881             8,881
41347 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 12 2059 2071             2,071
รวม 55,707 34,019 89,726 15,780 21,644 69 104 312 97 127,732
  06573 รพ.สต.จุน 2660 785 3445 356 929 0 4 12 12 4,758
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2806 1178 3984 236 675 1 3 9 1 4,909
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2363 760 3123 276 558 0 1 0 1 3,959
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1468 664 2132 163 511 1 4 2 3 2,816
06577 รพ.สต.ลอ 1603 680 2283 262 529 0 5 2 2 3,083
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1326 532 1858 198 432 0 2 1 2 2,493
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1998 853 2851 416 671 1 3 4 1 3,947
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 4065 2140 6205 706 1457 6 4 9 2 8,389
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2859 1054 3913 379 946 1 5 15 4 5,263
11184 รพ.จุน 4254 1966 6220 1084 1433 3 13 23 5 8,781
รวม 25,402 10,612 36,014 4,076 8,141 13 44 77 33 48,398
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3986 3243 7229 2598 1746 36 21 18 5 11,653
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1990 1147 3137 365 636 15 9 0 2 4,164
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1406 825 2231 156 511 14 3 2 1 2,918
06585 รพ.สต.เวียง 2268 1031 3299 845 998 2 2 5 2 5,153
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2766 1380 4146 731 943 20 7 0 2 5,849
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1662 932 2594 110 345 5 2 1 2 3,059
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2588 1396 3984 802 992 11 4 2 1 5,796
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 2062 1057 3119 341 537 7 1 2 0 4,007
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 3033 1720 4753 217 746 121 31 13 13 5,894
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3352 1512 4864 1361 1479 93 13 7 3 7,820
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1594 598 2192 372 487 1 3 1 3 3,059
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1862 532 2394 302 474 6 2 1 4 3,183
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1422 901 2323 313 509 3 0 1 0 3,149
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1341 721 2062 141 473 3 1 2 4 2,686
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 1132 748 1880 204 311 0 0 1 6 2,402
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1887 909 2796 283 543 13 4 2 1 3,642
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 652 266 918 21 112 21 3 0 4 1,079
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 276 158 434 18 78 4 3 0 4 541
10410 สสช.บ้านคะแนง 167 30 197 17 37 0 0 0 1 252
10718 รพ.เชียงคำ 169 247 416             416
รวม 35,615 19,353 54,968 9,197 11,957 375 109 58 58 76,722
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1903 387 2290 897 562 4 4 1 3 3,761
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1599 334 1933 274 371 1 2 6 3 2,590
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 626 155 781 95 167 10 3 0 0 1,056
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1112 248 1360 203 416 18 12 0 2 2,011
06602 รพ.สต.สระ 1937 371 2308 279 465 1 3 1 1 3,058
10411 สสช.บ้านนาบัว 271 99 370 3 34 3 0 0 0 410
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 156 184 340 10 24 4 3 0 0 381
11185 รพ.เชียงม่วน 266 392 658 599 729 1 2 2 2 1,993
77741 ศสช.บ้านมาง 2311 624 2935 68 79 0 0 0 0 3,082
รวม 10,181 2,794 12,975 2,428 2,847 42 29 10 11 18,342
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 2152 925 3077 664 729 2 4 5 2 4,483
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 16 5 21             21
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2674 969 3643 927 1030 1 7 14 1 5,623
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2036 484 2520 426 582 0 0 5 0 3,533
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 2071 977 3048 608 669 0 1 2 2 4,330
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2855 806 3661 408 790 3 4 5 2 4,873
06608 รพ.สต.ขุนลาน 2192 913 3105 376 672 2 7 6 0 4,168
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2496 992 3488 259 768 0 7 11 2 4,535
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1320 481 1801 237 530 1 2 9 3 2,583
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1892 625 2517 141 640 3 1 4 1 3,307
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2848 747 3595 347 770 1 2 6 1 4,722
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2819 773 3592 540 764 3 7 5 2 4,913
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2375 732 3107 445 798 3 6 7 4 4,370
06615 รพ.สต.คือเวียง 1705 274 1979 169 453 2 0 2 3 2,608
06616 รพ.สต.บ้านปาง 763 417 1180 201 328 4 2 2 1 1,718
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 347 126 473 11 87 1 1 1 0 574
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2895 1592 4487 1093 990 6 6 10 0 6,592
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1793 817 2610 516 629 1 7 7 1 3,771
รวม 35,249 12,655 47,904 7,368 11,229 33 64 101 25 66,724
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1981 558 2539 675 881 3 1 1 8 4,108
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1610 444 2054 230 564 1 0 0 1 2,850
06619 รพ.สต.ควร 2549 773 3322 379 858 5 3 0 5 4,572
06620 รพ.สต.ออย 1821 725 2546 370 670 0 2 3 2 3,593
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 1060 316 1376 201 391 0 0 2 0 1,970
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1811 535 2346 242 642 3 1 3 1 3,238
06623 รพ.สต.งิม 1772 630 2402 258 761 2 1 1 4 3,429
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1717 773 2490 224 583 1 1 0 4 3,303
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1602 797 2399 69 265 57 7 2 2 2,801
06626 รพ.สต.ขุนควร 1878 865 2743 130 478 2 1 0 1 3,355
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1345 338 1683 239 418 7 2 2 3 2,354
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 985 236 1221 19 104 2 0 0 1 1,347
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 559 155 714 70 254 0 0 0 0 1,038
10416 สสช.บ้านปางผักหม 713 272 985 79 196 1 1 0 2 1,264
10417 สสช.ปางมะโอ 284 152 436 49 84 13 0 3 1 586
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 1071 460 1531 40 144 60 11 1 2 1,789
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 348 187 535 32 53 4 2 0 0 626
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 602 132 734 55 133 0 1 0 0 923
10421 รพ.สต.บ้านสันติสุข 854 330 1184 9 123 5 0 0 0 1,321
11187 รพ.ปง 2701 1640 4341 539 934 18 6 22 4 5,864
รวม 27,263 10,318 37,581 3,909 8,536 184 40 40 41 50,331
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2762 1568 4330 981 1210 2 4 5 12 6,544
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 721 198 919 135 254 0 0 0 1 1,309
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1542 543 2085 502 630 1 8 0 7 3,233
06631 รพ.สต.แม่สุก 2413 685 3098 738 1011 0 1 5 5 4,858
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 831 423 1254 88 251 0 2 2 3 1,600
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2170 769 2939 461 771 1 3 0 2 4,177
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1722 642 2364 218 640 0 0 3 0 3,225
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1739 582 2321 440 679 0 1 6 5 3,452
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1655 644 2299 320 600 2 0 4 1 3,226
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 262 85 347 0 12 2 0 0 0 361
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 20 10 30 4 44 1 0 1 0 80
11188 รพ.แม่ใจ 37 96 133             133
รวม 15,874 6,245 22,119 3,887 6,102 9 19 26 36 32,198
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 864 353 1217 63 181 89 21 2 3 1,576
06638 รพ.สต.ภูซาง 2473 1161 3634 372 619 64 28 1 1 4,719
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 2011 903 2914 371 681 21 3 2 0 3,992
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 4069 1499 5568 689 1023 77 24 1 6 7,388
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1817 647 2464 556 692 13 2 0 2 3,729
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 1070 355 1425 189 318 19 3 1 2 1,957
06643 รพ.สต.สบบง 3223 1487 4710 1136 1051 16 36 6 10 6,965
10424 สสช.บ้านนาหนุน 135 54 189 28 29 3 0 0 0 249
40744 รพ.ภูซาง 3 60 63 0 1 0 0 5 1 70
รวม 15,665 6,519 22,184 3,404 4,595 302 117 18 25 30,645
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1835 789 2624 369 616 0 2 47 1 3,659
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2548 727 3275 339 709 4 5 7 1 4,340
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1689 535 2224 228 553 4 0 8 3 3,020
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2958 1099 4057 231 826 2 3 20 3 5,142
06571 รพ.สต.แม่อิง 2043 793 2836 498 734 1 2 16 1 4,088
40745 รพ.ภูกามยาว 20 147 167 0 0 0 0 0 1 168
รวม 11,093 4,090 15,183 1,665 3,438 11 12 98 10 20,417
รวมทั้งจังหวัด 232,049 106,605 338,654 51,714 78,489 1,038 538 740 336 471,509
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้