รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนสิงหาคม 2563 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1898 860 2758 262 565 3 4 2 3 3,597
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2314 890 3204 614 839 3 1 6 5 4,672
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2350 674 3024 520 914 2 4 4 3 4,471
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3310 1334 4644 766 1304 2 4 17 6 6,743
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 4968 2654 7622 2434 2171 17 18 12 9 12,283
06561 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (แม่ปืม) 4168 1426 5594 963 1755 3 11 8 7 8,341
06564 รพ.สต.แม่กา 2683 1419 4102 616 1282 3 11 9 6 6,029
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2171 876 3047 658 954 0 2 2 2 4,665
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 4083 1261 5344 820 1573 3 8 0 7 7,755
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 4566 2532 7098 3223 2585 5 14 54 13 12,992
06568 รพ.สต.แม่ใส 2640 1383 4023 1024 1239 0 3 1 3 6,293
06569 รพ.สต.บ้านสาง 2001 719 2720 535 834 1 5 0 4 4,099
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1916 716 2632 329 705 4 2 2 4 3,678
06572 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจ.พะเยา (อนาลโย) 1469 769 2238 340 554 4 3 1 5 3,145
10717 รพ.พะเยา 298 574 872             872
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2735 1809 4544 660 2513 5 8 5 5 7,740
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 4369 3864 8233 1990 1763 14 10 172 32 12,214
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1302 139 1441             1,441
22791 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพะเยา 1625 0 1625             1,625
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2487 1445 3932             3,932
24022 ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 1629 6300 7929             7,929
41347 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 30 2307 2337             2,337
รวม 55,012 33,951 88,963 15,754 21,550 69 108 295 114 126,853
  06573 รพ.สต.จุน 2609 802 3411 359 971 0 4 12 13 4,770
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2790 1182 3972 243 658 1 3 9 2 4,888
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2349 784 3133 277 554 0 2 0 3 3,969
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1464 692 2156 167 508 1 4 2 4 2,842
06577 รพ.สต.ลอ 1601 682 2283 266 524 0 5 2 2 3,082
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1320 540 1860 201 433 0 2 1 2 2,499
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1995 858 2853 417 658 1 3 4 1 3,937
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 3983 2187 6170 708 1455 6 4 9 7 8,359
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2828 1056 3884 379 943 1 5 14 4 5,230
11184 รพ.จุน 4216 2011 6227 1080 1413 3 13 23 7 8,766
รวม 25,155 10,794 35,949 4,097 8,117 13 45 76 45 48,342
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3966 3236 7202 2595 1721 36 21 13 9 11,597
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1958 1154 3112 372 629 15 9 0 5 4,142
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1415 833 2248 157 505 14 3 2 0 2,929
06585 รพ.สต.เวียง 2249 1046 3295 854 989 2 2 5 4 5,151
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2754 1396 4150 734 934 20 7 0 3 5,848
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1651 906 2557 110 340 4 2 1 0 3,014
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2570 1410 3980 803 980 11 4 2 1 5,781
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 2053 1050 3103 343 540 7 1 2 0 3,996
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 3037 1738 4775 218 727 120 32 13 11 5,896
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3233 1567 4800 1374 1464 93 13 7 4 7,755
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1579 604 2183 375 485 1 3 1 2 3,050
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1851 550 2401 301 474 6 3 1 6 3,192
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1417 922 2339 316 511 3 0 1 1 3,171
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1326 725 2051 140 475 3 1 2 2 2,674
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 1123 757 1880 204 303 0 0 1 3 2,391
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1871 923 2794 287 538 13 4 2 2 3,640
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 648 267 915 20 115 21 3 0 4 1,078
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 276 166 442 18 76 4 4 0 2 546
10410 สสช.บ้านคะแนง 166 31 197 17 34 0 0 0 0 248
10718 รพ.เชียงคำ 163 239 402             402
รวม 35,306 19,520 54,826 9,238 11,840 373 112 53 59 76,501
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1871 389 2260 903 557 4 4 1 1 3,730
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1589 340 1929 274 372 1 2 6 3 2,587
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 629 158 787 98 158 10 3 0 0 1,056
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1095 251 1346 202 406 18 11 0 1 1,984
06602 รพ.สต.สระ 1905 380 2285 278 474 1 3 1 1 3,043
10411 สสช.บ้านนาบัว 274 105 379 3 34 3 0 0 0 419
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 158 182 340 10 24 4 3 0 0 381
11185 รพ.เชียงม่วน 259 396 655 599 725 1 2 2 4 1,988
77741 ศสช.บ้านมาง 2297 630 2927 69 77 0 0 0 1 3,074
รวม 10,077 2,831 12,908 2,436 2,827 42 28 10 11 18,262
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 2140 933 3073 661 729 2 4 4 2 4,475
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 16 5 21             21
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2649 984 3633 922 1033 1 7 13 4 5,613
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2013 499 2512 426 570 0 0 5 1 3,514
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 2061 967 3028 610 654 0 1 2 2 4,297
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2815 843 3658 410 775 3 4 4 2 4,856
06608 รพ.สต.ขุนลาน 2166 915 3081 379 663 2 7 6 2 4,140
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2476 1007 3483 259 760 0 7 11 1 4,521
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1305 486 1791 241 537 1 2 9 4 2,585
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1872 634 2506 141 619 3 1 4 2 3,276
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2831 770 3601 347 755 1 2 6 1 4,713
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2808 791 3599 540 760 3 7 5 1 4,915
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2349 759 3108 448 795 3 6 6 2 4,368
06615 รพ.สต.คือเวียง 1683 289 1972 172 451 2 0 2 3 2,602
06616 รพ.สต.บ้านปาง 756 433 1189 203 332 4 2 2 1 1,733
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 343 128 471 11 86 1 1 1 0 571
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2868 1569 4437 1094 981 6 6 10 1 6,535
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1770 843 2613 514 626 1 7 7 3 3,771
รวม 34,921 12,855 47,776 7,378 11,126 33 64 97 32 66,506
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1960 573 2533 673 870 3 1 1 8 4,089
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1604 452 2056 233 566 1 0 0 0 2,856
06619 รพ.สต.ควร 2522 787 3309 388 847 6 2 0 6 4,558
06620 รพ.สต.ออย 1794 734 2528 370 660 0 2 3 2 3,565
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 1042 331 1373 202 386 0 0 2 1 1,964
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1801 532 2333 245 632 3 1 3 1 3,218
06623 รพ.สต.งิม 1736 632 2368 261 769 2 1 1 3 3,405
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1702 797 2499 223 573 1 1 0 4 3,301
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1613 809 2422 69 263 58 7 2 2 2,823
06626 รพ.สต.ขุนควร 1867 889 2756 130 469 2 1 0 1 3,359
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1329 351 1680 242 409 7 2 2 2 2,344
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 968 243 1211 25 96 2 0 0 0 1,334
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 509 148 657 70 350 0 0 0 0 1,077
10416 สสช.บ้านปางผักหม 703 275 978 82 202 1 1 0 1 1,265
10417 สสช.ปางมะโอ 286 158 444 49 80 13 0 2 1 589
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 1068 483 1551 40 142 60 11 1 1 1,806
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 342 188 530 32 50 4 2 0 0 618
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 594 131 725 60 136 0 1 0 0 922
10421 รพ.สต.บ้านสันติสุข 848 336 1184 9 115 5 0 0 0 1,313
11187 รพ.ปง 2683 1638 4321 534 934 18 6 22 3 5,838
รวม 26,971 10,487 37,458 3,937 8,549 186 39 39 36 50,244
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2739 1546 4285 973 1227 2 4 4 13 6,508
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 713 199 912 137 249 0 0 0 0 1,298
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1528 555 2083 503 634 1 8 0 7 3,236
06631 รพ.สต.แม่สุก 2389 716 3105 744 1002 0 1 4 7 4,863
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 824 433 1257 89 246 0 2 2 3 1,599
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2145 773 2918 464 769 1 3 0 1 4,156
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1697 662 2359 223 637 0 0 3 3 3,225
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1717 590 2307 441 670 0 1 6 6 3,431
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1637 646 2283 318 597 2 0 4 1 3,205
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 258 89 347 0 11 2 0 0 0 360
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 20 10 30 4 46 1 0 1 0 82
11188 รพ.แม่ใจ 40 107 147             147
รวม 15,707 6,326 22,033 3,896 6,088 9 19 24 41 32,110
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 860 360 1220 63 179 88 21 2 3 1,576
06638 รพ.สต.ภูซาง 2426 1165 3591 371 616 64 30 1 3 4,676
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 2002 918 2920 378 673 21 4 2 1 3,999
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 4044 1508 5552 692 1027 77 24 1 4 7,377
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1807 666 2473 557 689 13 2 0 1 3,735
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 1064 363 1427 189 313 18 3 1 2 1,953
06643 รพ.สต.สบบง 3218 1522 4740 1137 1035 16 36 6 12 6,982
10424 สสช.บ้านนาหนุน 136 53 189 28 31 3 0 0 0 251
40744 รพ.ภูซาง 2 48 50 0 1 0 0 5 1 57
รวม 15,559 6,603 22,162 3,415 4,564 300 120 18 27 30,606
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1833 812 2645 375 606 0 2 47 2 3,677
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2521 760 3281 346 692 4 5 7 3 4,338
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1684 563 2247 228 534 4 0 8 3 3,024
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2928 1106 4034 236 819 2 3 19 3 5,116
06571 รพ.สต.แม่อิง 2035 810 2845 500 730 1 2 16 1 4,095
40745 รพ.ภูกามยาว 20 161 181 0 0 0 0 0 1 182
รวม 11,021 4,212 15,233 1,685 3,381 11 12 97 13 20,432
รวมทั้งจังหวัด 229,729 107,579 337,308 51,836 78,042 1,036 547 709 378 469,856
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้