รายงานประชากรแยกรายสิทธิบัตรและรายสถานบริการจังหวัดพะเยา
ณ เดือนกันยายน 2563 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิอื่นๆ สิทธิว่าง รวม
อำเภอ รหัส หน่วยบริการ WEL UCS รวม OFC SSS STP OTHER ไม่พบตัว รายใหม่
เมืองพะเยา 06556 รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง 1899 871 2770 265 561 3 4 2 14 3,619
06557 รพ.สต.แม่นาเรือ 2313 911 3224 619 828 3 1 6 18 4,699
06558 รพ.สต.บ้านตุ่น 2338 683 3021 525 912 2 4 4 27 4,495
06559 รพ.สต.บ้านต๊ำ 3289 1352 4641 769 1287 2 4 17 38 6,758
06560 รพ.สต.บ้านต๋อม 4955 2659 7614 2445 2166 17 18 12 54 12,326
06561 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (แม่ปืม) 4148 1431 5579 978 1749 3 12 8 38 8,367
06564 รพ.สต.แม่กา 2683 1415 4098 609 1280 3 11 8 26 6,035
06565 รพ.สต.บ้านใหม่ 2169 882 3051 667 951 0 2 2 17 4,690
06566 รพ.สต.จำป่าหวาย 4069 1268 5337 838 1560 3 8 0 34 7,780
06567 รพ.สต.ท่าวังทอง 4558 2545 7103 3238 2579 5 14 54 37 13,030
06568 รพ.สต.แม่ใส 2636 1390 4026 1029 1225 0 3 1 29 6,313
06569 รพ.สต.บ้านสาง 1993 716 2709 541 830 1 5 0 8 4,094
06570 รพ.สต.ท่าจำปี 1906 718 2624 339 699 4 2 2 19 3,689
06572 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจ.พะเยา (อนาลโย) 1469 769 2238 346 548 4 3 1 10 3,150
10717 รพ.พะเยา 294 569 863             863
14017 รพ.สต.บ้านห้วยเคียน 2733 1818 4551 671 2503 5 8 5 29 7,772
14437 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 4349 3852 8201 1995 1758 14 10 170 60 12,208
15140 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1540 134 1674             1,674
22791 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพะเยา 1600 0 1600             1,600
23806 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ 2491 1445 3936             3,936
24022 ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 1545 6280 7825             7,825
41347 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 25 2614 2639             2,639
รวม 55,002 34,322 89,324 15,874 21,436 69 109 292 458 127,562
  06573 รพ.สต.จุน 2601 807 3408 363 977 0 4 12 49 4,813
06574 รพ.สต.บ้านธาตุขิงแกง 2781 1187 3968 247 653 1 3 8 21 4,901
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย 2331 784 3115 279 554 0 2 0 15 3,965
06576 รพ.สต.บ้านร่องย้าง 1465 681 2146 168 502 1 4 2 17 2,840
06577 รพ.สต.ลอ 1596 693 2289 270 525 0 5 2 11 3,102
06578 รพ.สต.หงส์หิน 1323 539 1862 201 432 0 2 1 7 2,505
06579 รพ.สต.บ้านสักลอ 1988 857 2845 419 658 1 3 4 17 3,947
06580 รพ.สต.ทุ่งรวงทอง 4021 2199 6220 714 1437 6 4 9 29 8,419
06581 รพ.สต.ห้วยยางขาม 2825 1072 3897 389 935 1 5 13 31 5,271
11184 รพ.จุน 4196 2003 6199 1093 1388 3 13 23 33 8,752
รวม 25,127 10,822 35,949 4,143 8,061 13 45 74 230 48,515
เชียงคำ 06582 รพ.สต.หย่วน 3968 3225 7193 2590 1708 37 22 13 48 11,611
06583 รพ.สต.น้ำแวน 1958 1136 3094 391 622 15 9 0 11 4,142
06584 รพ.สต.บ้านผาลาด 1410 830 2240 153 506 14 3 2 24 2,942
06585 รพ.สต.เวียง 2250 1059 3309 861 983 2 2 5 29 5,191
06586 รพ.สต.บ้านฝายกวาง 2748 1383 4131 754 919 20 7 0 33 5,864
06587 รพ.สต.บ้านแวนโค้ง 1644 906 2550 112 340 4 3 1 9 3,019
06588 รพ.สต.เจดีย์คำ 2563 1402 3965 809 975 11 4 2 22 5,788
06589 รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ 2044 1053 3097 348 536 7 1 2 55 4,046
06590 รพ.สต.ร่มเย็น 3037 1745 4782 227 727 120 33 13 37 5,939
06591 รพ.สต.เชียงบาน 3261 1577 4838 1384 1463 93 13 7 36 7,834
06592 รพ.สต.แม่ลาว 1574 606 2180 379 485 1 3 1 13 3,062
06593 รพ.สต.บ้านน้ำมิน 1848 553 2401 302 470 6 3 1 17 3,200
06594 รพ.สต.บ้านจำบอน 1421 920 2341 318 515 3 0 1 11 3,189
06595 รพ.สต.บ้านสันปูเลย 1322 738 2060 140 471 3 1 2 15 2,692
06596 รพ.สต.บ้านปางมดแดง 1119 753 1872 204 291 0 0 1 11 2,379
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข 1861 923 2784 289 533 13 4 2 17 3,642
10408 รพ.สต.บ้านปางถ้ำ 650 268 918 21 113 21 3 0 4 1,080
10409 สสช.บ้านต้นผึ้ง 274 166 440 18 70 4 4 0 9 545
10410 สสช.บ้านคะแนง 164 33 197 16 36 0 0 0 2 251
10718 รพ.เชียงคำ 162 234 396             396
รวม 35,278 19,510 54,788 9,316 11,763 374 115 53 403 76,812
เชียงม่วน 06598 รพ.สต.บ้านปิน 1866 388 2254 915 549 4 4 1 5 3,732
06599 รพ.สต.บ้านไชยสถาน 1590 338 1928 279 361 1 2 6 13 2,590
06600 รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย 629 161 790 99 156 10 3 0 3 1,061
06601 รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ 1090 248 1338 200 411 18 11 0 15 1,993
06602 รพ.สต.สระ 1900 380 2280 279 471 1 3 1 4 3,039
10411 สสช.บ้านนาบัว 276 106 382 3 26 3 0 0 3 417
10412 สสช.บ้านห้วยก้างปลา 158 179 337 10 24 4 3 0 0 378
11185 รพ.เชียงม่วน 253 399 652 608 714 1 3 2 13 1,993
77741 ศสช.บ้านมาง 2283 637 2920 69 77 0 0 0 1 3,067
รวม 10,045 2,836 12,881 2,462 2,789 42 29 10 57 18,270
ดอกคำใต้ 06603 รพ.สต.บุญเกิด 2128 943 3071 666 727 2 4 4 15 4,489
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 16 5 21             21
06604 รพ.สต.ดอกคำใต้ 2642 990 3632 923 1037 1 7 13 13 5,626
06605 รพ.สต.บ้านถ้ำ 2009 498 2507 434 570 0 0 5 12 3,528
06606 รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ 2059 956 3015 614 648 0 1 2 22 4,302
06607 รพ.สต.บ้านปิน 2801 849 3650 426 770 3 4 4 21 4,878
06608 รพ.สต.ขุนลาน 2155 919 3074 398 657 2 7 6 18 4,162
06609 รพ.สต.ห้วยลาน 2482 1010 3492 258 767 0 7 11 13 4,548
06610 รพ.สต.สันโค้ง 1297 492 1789 241 540 1 2 9 15 2,597
06611 รพ.สต.บ้านจำไก่ 1874 632 2506 142 618 3 1 4 15 3,289
06612 รพ.สต.ป่าซาง 2827 771 3598 357 755 1 2 6 24 4,743
06613 รพ.สต.หนองหล่ม 2817 792 3609 546 758 3 7 5 22 4,950
06614 รพ.สต.ดงสุวรรณ 2342 756 3098 447 792 3 6 6 25 4,377
06615 รพ.สต.คือเวียง 1676 291 1967 179 449 2 0 2 12 2,611
06616 รพ.สต.บ้านปาง 754 437 1191 204 330 4 2 2 4 1,737
10413 สสช.บ้านปางงุ้น 341 130 471 12 87 1 1 1 1 574
11186 รพ.ดอกคำใต้ 2851 1560 4411 1093 979 6 7 10 22 6,528
15017 รพ.สต.สว่างอารมณ์ 1762 843 2605 522 626 1 7 7 13 3,781
รวม 34,833 12,874 47,707 7,462 11,110 33 65 97 267 66,741
ปง 06617 รพ.สต.บ้านม่วง 1953 575 2528 674 871 3 1 1 19 4,097
06618 รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน 1597 457 2054 235 564 1 0 0 9 2,863
06619 รพ.สต.ควร 2509 807 3316 393 840 6 2 0 19 4,576
06620 รพ.สต.ออย 1794 728 2522 381 654 0 2 3 18 3,580
06621 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว 1038 333 1371 209 385 0 0 2 1 1,968
06622 รพ.สต.บ้านหนองบัว 1800 534 2334 248 634 3 1 3 8 3,231
06623 รพ.สต.งิม 1736 636 2372 265 771 2 1 1 16 3,428
06624 รพ.สต.บ้านเลี้ยว 1697 801 2498 226 561 1 1 0 15 3,302
06625 รพ.สต.บ้านปางค่า 1609 809 2418 69 266 56 7 2 14 2,832
06626 รพ.สต.ขุนควร 1854 890 2744 132 469 2 1 0 23 3,371
06627 รพ.สต.บ้านสบขาม 1320 359 1679 246 401 7 2 2 12 2,349
10414 สสช.บ้านขุนกำลัง 960 249 1209 25 92 2 0 0 10 1,338
10415 สสช.บ้านทุ่งแต 508 147 655 71 345 0 0 0 9 1,080
10416 สสช.บ้านปางผักหม 702 273 975 81 201 1 1 0 4 1,263
10417 สสช.ปางมะโอ 288 159 447 51 78 13 0 2 4 595
10418 สสช.บ้านสิบสองพัฒนา 1060 489 1549 41 143 61 11 1 6 1,812
10419 สสช.บ้านห้วยคอกหมู 340 190 530 32 49 4 2 0 0 617
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก 587 129 716 65 135 0 1 0 1 918
10421 รพ.สต.บ้านสันติสุข 847 342 1189 9 112 5 0 0 5 1,320
11187 รพ.ปง 2669 1634 4303 541 934 18 5 22 26 5,849
รวม 26,868 10,541 37,409 3,994 8,505 185 38 39 219 50,389
แม่ใจ 06628 รพ.สต.แม่ใจ 2729 1544 4273 977 1230 2 4 4 44 6,534
06629 รพ.สต.บ้านป่าตึง 711 199 910 137 245 0 0 0 8 1,300
06630 รพ.สต.ศรีถ้อย 1516 554 2070 512 633 0 8 0 15 3,238
06631 รพ.สต.แม่สุก 2383 720 3103 756 994 0 1 4 20 4,878
06632 รพ.สต.บ้านหนองสระ 820 433 1253 93 240 0 2 2 11 1,601
06633 รพ.สต.บ้านเหล่า 2128 785 2913 467 777 1 3 0 20 4,181
06634 รพ.สต.บ้านดงอินตา 1696 668 2364 226 639 0 0 3 14 3,246
06635 รพ.สต.เจริญราษฎร์ 1708 593 2301 450 666 0 1 6 26 3,450
06636 รพ.สต.ป่าแฝก 1635 642 2277 320 597 2 0 4 11 3,211
10422 สสช.บ้านปางปูเลาะ 256 89 345 0 10 2 0 0 0 357
10423 สสช.บ้านป่าเมี่ยง 20 10 30 4 42 1 0 1 6 84
11188 รพ.แม่ใจ 41 114 155             155
รวม 15,643 6,351 21,994 3,942 6,073 8 19 24 175 32,235
ภูซาง 06637 รพ.สต.บ้านฮวก 861 362 1223 63 177 91 21 2 8 1,585
06638 รพ.สต.ภูซาง 2411 1179 3590 377 620 69 28 1 18 4,703
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม 1995 916 2911 382 664 22 3 2 15 3,999
06640 รพ.สต.ทุ่งกล้วย 4036 1528 5564 700 1022 80 23 1 42 7,432
06641 รพ.สต.เชียงแรง 1802 677 2479 565 684 13 2 0 12 3,755
06642 รพ.สต.บ้านดอนมูล 1057 368 1425 193 310 18 3 1 8 1,958
06643 รพ.สต.สบบง 3207 1526 4733 1157 1030 16 36 6 24 7,002
10424 สสช.บ้านนาหนุน 135 55 190 28 31 3 0 0 0 252
40744 รพ.ภูซาง 2 47 49 0 1 0 0 5 1 56
รวม 15,506 6,658 22,164 3,465 4,539 312 116 18 128 30,742
ภูกามยาว 06554 รพ.สต.ดงเจน 1832 811 2643 379 605 0 2 47 8 3,684
06555 รพ.สต.บ้านเจน 2518 767 3285 349 696 4 5 7 19 4,365
06562 รพ.สต.บ้านป่าฝาง 1674 566 2240 228 527 4 0 8 12 3,019
06563 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2924 1109 4033 236 807 2 3 19 39 5,139
06571 รพ.สต.แม่อิง 2026 810 2836 506 726 1 2 16 14 4,101
40745 รพ.ภูกามยาว 19 160 179 0 0 0 0 0 1 180
รวม 10,993 4,223 15,216 1,698 3,361 11 12 97 93 20,488
รวมทั้งจังหวัด 229,295 108,137 337,432 52,356 77,637 1,047 548 704 2,030 471,754
หมายเหตุ :
WEL สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
UCS สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน (เสียค่าธรรมเนียม)
OFC สิทธิเบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครูเอกชน /อปท.)
SSS สิทธิประกันสังคม
OTHER อื่นๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีหลายสิทธิ และคนไทยที่อยู่ต่างแดน)
ไม่พบตัว กลุ่มที่เคยสำรวจตั้งแต่ปี 2551
รายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ สิทธิเบิกได้