ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ด้านการสื่อสารและการนำเสนอ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 ประชุมเพื่อสอบทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดหาตามแผนงบค่าเสื่อม 9 มกราคม 2562 9 มกราคม 2562 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา (ลงทะเบียนภายใน 4 ม.ค. 62)
3 การประชุมพัฒนาโปรแกรม Thai refer 20 ธ.ค.2561 20 ธ.ค.2561 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562 20 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
5 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนให้เกิดการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 13 ธันวาคม 2561 13 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
6 การสอบทานระบบการเงินการคลังพื้นที่ต้นแบบ (โรงพยาบาลปง) 19/12/2561 19/12/2561 ห้องประชุมโรงพยาบาลปง (กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับมอบหมายให้สอบทานระบบการเงินการคลัง/การจัดเก็บรายได้ (Auditor) หรือนักจัดการการเงิน (CFO) โรงพยาบาลละ 2 คน)
7 การประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย ครั้งที่ 2/2562 14 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
8 ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 ห้องพุดตาล โรงแรมพะเยาเกทเวย์
9 การเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดพะเยา 12 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา (ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ต.ค. 2561)
10 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานและพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดอกคำใต้
11 การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 (ผ่านทางWeb Conference) 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ห้องประชุม4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
12 ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 โรงแรมพะเยาเกทเวย์
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม 1)
14 ประชุมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สรุปและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ พุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
15 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 5 กันยายน 2561 5 กันยายน 2561 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา
16 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 6-7 กันยายน 2561 6-7 กันยายน 2561 ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
17 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และ Best practice ทางการพยาบาล 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก (ชั้น 7 ) โรงพยาบาลพะเยา
18 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
19 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
20 จัดเตรียมแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 (8 ส.ค.61) 8 สิงหาคม 2561 8 สิงหาคม 2561 ห้องประชุม 3 (หากห้องประชุม 1 ว่าง/ใช้ห้อง 1)
21 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข้อมูล/สารสนเทศ งานอนามัยแม่และเด็ก 29 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
22 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข้อมูล/สารสนเทศ งานอนามัยแม่และเด็ก 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
23 ประชุมคณะกรรมการ MCHB จังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
24 ประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3 สิงหาคม 2561 3 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
25 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จังหวัดพะเยา 1 สิงหาคม 2561 1 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมโรงพยาบาลพะเยา
26 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ตลอดทั้งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 สิงหาคม 61 29 สิงหาคม 61 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม 1)
27 ประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลฟันดี จังหวัดพะเยา 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
28 ลงทะเบียนเข้าร่วมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 16 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
29 เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (คณะที่ 2) 17 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
30 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานและพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 13 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุม โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
31 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จังหวัดพะเยา 3 กรกฎาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
32 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จังหวัดพะเยา 2 กรกฎาคม 2561 2 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
33 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดพะเยา 20 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมเวชกรรมสังคม (ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 4) โรงพยาบาลพะเยา
34 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๑ 10 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
35 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุม 4 สสจ.พะเยา
36 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา และองค์กร อสม.ต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2561 (โซน 3 ประกอบด้วย เชียงคำ/จุน/ภูซาง) 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 พื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
37 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา และองค์กร อสม.ต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2561 (โซน 2 ประกอบด้วย ดอกคำใต้/ปง/เชียงม่วน) 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา
38 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา และองค์กร อสม.ต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2561 (โซน 1 ประกอบด้วย เมืองพะเยา/แม่ใจ/ภูกามยาว) 20 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
39 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลังระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2561 และการจัดระบบบัญชีเงิน UC 22/6/2561 22/6/2561 ห้องประชุม 2 สสจ.พะเยา (เชิญจนท.การเงิน/จนท.บัญชีร่วมประชุมด้วย)
40 ประชุมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก และติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
41 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 14 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
42 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำตามกลไกผู้ก่อการดี (Merit Maker) 15 มิถุนายน 61 15 มิถุนายน 61 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม 3)
43 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (รุ่นที่ 2 อ.เชียงคำ, ภูซาง, จุน ,ปง) 20 มิถุนายน 61 20 มิถุนายน 61 ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
44 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (รุ่นที่ 1 อ.เมือง, ภูกามยาว,แม่ใจ,ดอกคำใต้,เชียงม่วน) 19 มิถุนายน 61 19 มิถุนายน 61 ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
45 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ "ลูกไก่ วช." รุ่นที่ 8 14 พฤษภาคม 2561 14 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 7A ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
46 ประชุมคณะทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการสื่อสารความเสี่ยง 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
47 การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒ (ผ่านทางWeb Conference) 23 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561 Web Conference ของโรงพยาบาล
48 การประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2561 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
49 การจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฏกระทรวง 4 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
50 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
51 การประชุมทบทวน เตรียมความพร้อมพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ 25-26 พฤษภาคม 2561 25-26 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
52 การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานโปรแกรมการจ่ายเงิน e-payment ของกรมบัญชีกลาง 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และห้องประชุมกาสะลอง โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
53 ประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพโรงพยาบาลจุน 15 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลจุน
54 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บ ในระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online) 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้องประชุม 1)
55 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยารอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
56 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว เวชศาสตร์ครอบครัว และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดพะเยา 19-20 เมษายน 2561 19-20 เมษายน 2561 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา
57 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว (Family care team)" 2 เมษายน 2561 2 เมษายน 2561 ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา
58 ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หมวด 1 และ 5 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
59 การอบรมพัฒนาศักยภาพ Oral Health Care Manager ระดับเครือข่ายบริการ (CUP) โซนที่ 3 จังหวัดพะเยาและเชียงราย 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
60 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่อง 2P Safety RCA เครื่องมือคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง LEAN 28 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 7B ชั้น7 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
61 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการส่งต่อข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Lab link) 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
62 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการส่งต่อข้อมูลห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (X-Ray link) 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 ห้องประชุมรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพะเยา
63 ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)และแนวทางการจัดการข้อมูลNCDs ระบบ HDC 28 มีค.2561 28 มีค.2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
64 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 ห้องประชุมชั้น 7 B ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
65 ชี้แจงการจัดคนลงกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
66 โครงการเสริมสร้างองค์กรต้นแบบแห่งความสุข (Happy Money) จังหวัดพะเยา 20 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
67 เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ บทบาท Facilitator and Coaching เรียนรู้พัฒนาทีมเยี่ยมสำรวจ และบทบาทของการประเมินคุณภาพ สำหรับทีมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
68 เชิญประชุมการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 5 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
69 ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และเชื้อดื้อยา จ.พะเยา ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
70 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
71 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อและเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ จ.พะเยา 22 มีค.61 22 มีค.61 ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 7 ห้อง B รพ.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
72 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดพะเยา ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
73 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมทักษะบุคลากร ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) จังหวัดพะเยา 7 มีนาคม2561 7 มีนาคม2561 ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 7 ห้อง A1 รพ.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
74 ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานและหารือขับเคลื่อนการดำเนินการเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยงเพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
75 การอบรมทีมวิทยากรครูพี่เลี้ยง และแกนนำ อสม. เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
76 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กปฐมวัยพะเยา” 19/02/2561 19/02/2561 ห้องประชุม 1A ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
77 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 07/02/2561 07/02/2561 ห้องประชุม 1A ชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
78 ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
79 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมะเร็งและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดพะเยา 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ห้อง 1 )
80 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา
81 เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมภายในด้านการเงินและการพัสดุของสถานบริการระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18,22,23 มกราคม 2561 18,22,23 มกราคม 2561 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
82 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุม โรงพยาบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
83 ประชุมการเตรียมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จังหวัดพะเยา ปี 2561 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
84 เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
85 ลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่น 11 สาขา ระดับเขตและภาค ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
86 ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนสำหรับ PCC และแนวทางการดำเนินงาน ผ่านระบบ VDO Conference 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
87 ประชุมรับการตรวจเยี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
88 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ด้วยระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 6 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
89 แนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวตาม พรก.การบริหารฯ พ.ศ.2560 และการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายในเครือข่ายจังหวัดพะเยา 21 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
90 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)และคณะทำงาน Intermediate Care จังหวัดพะเยา 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา
91 ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ จังหวัดพะเยา ปี 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม2560 21 สิงหาคม2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
92 ประชุม การพัฒนาระบบการจัดการตามผังโครงสร้างระบบบัญชาการณ์ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับโรคและภัยสุขภาพ ระดับอำเภอและระดับจังหวัด 7 กรกฎาคม 2560 7 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
93 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน(Data warehouse) 27 มิถุนายน 2560 27 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
94 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ ECS คุณภาพ 20 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
95 ประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 12 มิถุนายน 2560 12 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ รพ.พะเยา ,ห้องประชุม 1 สสจ.พะเยา
96 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและมาตรฐานการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 17 พฤษภาคม 2560 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
97 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการข้อร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ จังหวัดพะเยา ปี2560 ครั้งที่2 โซนตะวันออก 24 พฤษภาคม 2560 24 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมกาละลอง โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
98 เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 16 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
99 ประชุม “แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เรื่องร้องเรียนและสร้างการส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการ”จังหวัดพะเยา 25 เมษายน 2560 25 เมษายน 2560 ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
100 โซนตะวันออก โครงการโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ:กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา 1 ก.พ. 2560 1 ก.พ. 2560 ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
101 โซนตะวันตก โครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ:กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา 1 ก.พ. 2560 1 ก.พ. 2560 ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
102 ประชุมพัฒนาทักษะการดำเนินงานการรับคำร้องของรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41 และการบันทึกข้อร้องเรียนฯ จังหวัดพะเยา 30 มกราคม 2560 30 มกราคม 2560 ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา