ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
3 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางปทุมพร มุณีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางจิรนันท์ รัตนเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนันทิยา จัทร์มณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 555-555-0199@example.com Peter+Winter Peter+Winter 555-555-0199@example.com
7 "> "> "> ">
8 "> "> "> ">