ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายบัญญัติ สุริยะไชย นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจรัส ไชยแสงคำ จพ.สาธารณสุขอาวุโส
3 เมืองพะเยา งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนวพรรษ ปุญญมัย นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
4 เมืองพะเยา งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอัญชลี แก้วหมุด นวก.เงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
5 เมืองพะเยา งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางรำจวน ผลดี จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
6 เมืองพะเยา งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุทธิรัตน์ จันทรากูล จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
7 เมืองพะเยา งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวกัลยา ฟูใจ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
8 เมืองพะเยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
9 เมืองพะเยา กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ
10 เมืองพะเยา งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางหอมหวล เพ็ชรสุวรรณ จพ.พัสดุชำนาญงาน
11 เมืองพะเยา งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอัมพร สันพูวัน นวก.เงินและบัญชี
12 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวดาณี เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13 ปง โรงพยาบาลปง นางปรียา หาญสมุทร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
14 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวรุ่งนภา ต้นศรี นักวิชาการพัสดุ
15 ปง โรงพยาบาลปง นางประทุม คมบาง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
16 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
17 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางนุจีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ เจ้้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
18 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางวราภรณ์ อินทะไชย นักวิชาการการเงินและบัญชี
19 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเกศสุวิญ ศรีวิชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
20 แม่่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายพงษ์พิทักษ์ ศุภกิจเจริญกุล เภสัชกรชำนาญการ
21 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส.ปาริชาติ จักป้อ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
22 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส.ศิราพร มูลปัญญา นักวิชาการพัสดุ
23 จุน โรงพยาบาลจุน นางภาวิณี บุญตั๋ว นักวิชการเงินและบัญชี
24 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นส.มัทนา สมบัติวัฒนาเวศ เภสัชกรชำนาญการ
25 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางปุณยาพร อธิพรหม จพง.การเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
26 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส.ชุลีพร ไชยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
27 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางปณิตา กล้าหาญ นวก.การเงินและบัญชี
28 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางปภากร ยาสมุทร นวก.พัสดุ
29 จุน โรงพยาบาลจุน นายวุฒิชัย ศรีชัย เภสัชกร ชำนาญการ
30 ปง โรงพยาบาลปง นายปริญญา อินถา เภสัชกรชำนาญการ
31 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นายเทอดเกียรติ พรหมสอน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
32 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวดรุณี ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางเอื้องพร สีสุหร่าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
34 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางเชาวนี ศรีบัวบาน เจ้าพนักงานพัสดุ
35 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวกนกพร นุเมฆ นักวิชาการเงินและบัญชี
36 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายรื่นรมย์ โกช่าง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
37 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางรันฎา วิยานันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
38 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวภัทรารัตน์ รัฐศาสนศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
39 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางเครือวัลย์ คำภูพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
40 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายวุฒิชัย บุญมา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
41 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวปราณี ปันแปง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
42 เมืองพะเยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
43 เมืองพะเยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรชำนาญการ
44 เมืองพะเยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวนรัฐภร พิริยานุสรณ์ เภสัชกรชำนาญการ
45 เมืองพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
46 เมืองพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
47 เมืองพะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอนันต์ สระสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
48 อนุสรา
49 ดอกคำใต้ นิภาพร