ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางเจนจิรา ญาณสมเด็จ หัวหน้าพยาบาล
3 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอนุรักษ์ ทราปัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนิลุบล ธรรมเขตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นายนิวัติ อ้วนใหญ่ เภสัชกรชำนาญการ
6 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นา
7 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
8 เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นางกุหลาบแผ่นทอง อนุกรรมฯม.41
9 เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายสุรัตน์ เชยชม อนุกรรมฯม.41
10 เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายศักดิ์ชัย ไซสวัสดิ์ อนุกรรมฯม.41
11 เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายประพันธ์ เทียนวิหาร อนุกรรมฯม.41
12 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายณัฐพิสิษฐ์ อินทะรังษ๊ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
13 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.ปราณี ปันแปง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
14 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพ.จรัล มะโน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
15 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายรื่นรมย์ โกช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
16 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางกาญจนา คิดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.อดินุช ศุภการกำจร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 นางดวงใจ มั่นคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางวิราสินี ภิญโญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางระพีพรรณ อนุกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศ
21 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอาภาศิริ ธะนะหมอก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
22 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอนุรักษ์ ทราปัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
24 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงใจ มั่นคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ดรุณี ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 จุน รพ.จุน นางสาวสุมิตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 จุน รพ.จุน นายเกรียงศักดิ์ สีหมอก ทันตแพทย์ชำนาญการ
28 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางจิรนันท์ รัตนเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
29 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางปทุมพร มุณีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา นักประชาสัมพันธ์
31 ปง โรงพยาบาลปง วัชรีย์ แสงก้อ พยาบาลวิชาชีพ
32 ปง โรงพยาบาลปง ปาณิสรา ปิมแปง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
33 เชียงคำ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50(5)จังหวัดพะเยา เครือข่ายแรงงานนอกระบบ นางสุพรรณี เวียงคำ ผู้ประสานงาน
34 เมืองพะเยา หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50(5)จังหวัดพะเยา เครือข่ายกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ นายสุธีทัศน์ จินาวงค์ ผู้ประสานงาน
35 เมืองพะเยา หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50(5)จังหวัดพะเยา นางชนากานต์ วงศ์วารินทร์ ผู้ประสานงาน