ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน เทศบาลตำบลจุน นายอาทิตย์ ไชยมงคล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางกาญจนา คิดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3 ดอกคำใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง นายธวัช แก้วประภา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา นายธนัช ปิสินย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
5 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลสันป่าม่วง นายสุวิทย์ เภตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6 จุน โรงพยาบาลจุน นางวราภรณ์ สิงห์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 แม่ใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก นายวรวุฒิ ศิริคำน้อย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 แม่ใจ เทศบาลตำบลแม่ใจ นายวัสนกร สินเปียง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
9 ดอกคำใต้ เทศบาลตำบลหนองหล่ม นายวรชาติ จันทรวงค์ จ้างเหมา
10 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยาราม นางสาวสุวรรณา ไชยวงค์ ผู้จัดการแผนก OPD-ER
11 แม่ใจ กู้ชีพกู้ภัยร่มโพธิ์ นายจำรัส นามใจ ประธานที่ปรึกษาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยร่มโพธิ์
12 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา นายสมาน เผ่าเต็ม พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
13 เมืองพะเยา ัเทศบาลตำบลแม่กา นายศิริชัย เฉพาะธรรม พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
14 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา นายจักรพล เทพวงค์ พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
15 เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย นายมนัสชัย สุขศรี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16 เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย นายศิวกร ไชยสาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 เมืองพะเยา กู้ชีพกู้ภัยท่าวังทอง นายอรรถพล ปัญญาหลวง
18 เมืองพะเยา กู้ชีพกู้ภัยท่าวังทอง นายพงษ์พิสุทธ์ ศรีพรม
19 เมืองพะเยา กู้ชีพกู้ภัยท่าวังทอง นายชัยวัฒน์ เทพคำปลิว
20 เมืองพะเยา กู้ชีพกู้ภัยพุทธญาณร่วมกุศลฯ นายฐิติพงษ์ สุทธิภักต์
21 เมืองพะเยา กู้ชีพกู้ภัยพุทธญาณร่วมกุศลฯ นายสุชน ใจทน
22 เมืองพะเยา กู้ชีพกู้ภัยพุทธญาณร่วมกุศลฯ นายอิทธิภูอิทฐิ กัลยาณพงศ์
23 ภูซาง สมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศล นายปัญญา เพชรแก้ว นายกสมาคม
24 ภูซาง สมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศล นายสุรเชษฐ์ สิงบี้ หัวหน้ากู้ชีพ
25 เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา นายสันติ ธนาพรพูนพงษ์
26 เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา นายอัครเดช คำอินต๊ะ
27 ดอกคำใต้ กู้ชีพกู้ภัยรวมใจสันโค้ง นายเก่ง ปิงยศ
28 ดอกคำใต้ กู้ชีพกู้ภัยรวมใจสันโค้ง นายธนรัฐ เรือนเรือง
29 เมืองพะเยา กู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพ นายพันธ์ศักดิ์ เต็มพันธ์ ประธานกู้ภัยกลางฯ
30 เมืองพะเยา กู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพ นายชัชวาลย์ เมืองมา หัวหน้าชุดกู้ชีพ
31 เมืองพะเยา กู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพ นายอานันต์ กันคำ ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ
32 เมืองพะเยา กู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพ นายนิศากร คันธรินทร์ อาสาฉุกเฉินการแพทย์
33 เมืองพะเยา กู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพ นายณัฐพล เดินอด อาสาฉุกเฉินการแพทย์
34 เมืองพะเยา กู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพ นายกรวิชญ์ ใจบาล ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ
35 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุพิชชา ป๊อกบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 ปง องค์การบริหารส่วนตำบลงิม นายวุฒิไกร อุทธิยัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
37 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยาราม นายสมชาติ ชมพู พยาบาลวิชาชีพ
38 แม่ใจ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.ส.อ.พิชิต สินเปียง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
39 เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ นางเนตรชนก วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุข
40 เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ นายมงคลกิตติ์ เอื้อประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด
41 เมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ นายเฉลิมพรรณ บุญถา เจ้าหน้าที่ประจำรถกู้ชีพ
42 ดอกคำใต้ กู้ภัยวัดทุ่งต้นศรี นายฟอง แก้วเทพ หัวหน้าชุดกู้ภัย
43 ดอกคำใต้ กู้ภัยวัดทุ่งต้นศรี นายวิสิษฐ์ คิดเคี่ยน ชุดปฏิบัติการกู้ภัย
44 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายศรีกรุง ทะกุล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัย
45 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายวรัญญู หาสิ่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัย
46 จุน เทศบาลตำบลหงส์หิน นายพฤทธิกร กองตุ้ย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
47 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนฤมล ใจเที่ยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 จุน เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง นายเฉลิมพล จันจม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
49 จุน เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง นายณัฐพงษ์ กะตุดทอง พนักงานจ้างทั่วไป
50 เชียงม่วน เทศบาลตำบลเชียงม่วน นายสุกิจ ยะมา ผอ.กองสาธารณสุขฯ
51 เมืองพะเยา สยามรวมใจ(ปู่อินทร์) เมืองพะเยา นายสมชาย วรยศ
52 เมืองพะเยา สยามรวมใจ(ปู่อินทร์) เมืองพะเยา นายปรเมษฐ ทองกันทา
53 เมืองพะเยา สยามรวมใจ(ปู่อินทร์) เมืองพะเยา วิชญารัตร คำชุม
54 เชียงคำ สยามรวมใจ(ปู่อินทร์) เชียงคำ นายสราวุธ ก๋าติ๊บ
55 เชียงคำ สยามรวมใจ(ปู่อินทร์) เชียงคำ นายณัฐวุฒิ จันทร์ฟองงาม
56 เชียงม่วน สยามรวมใจ(ปู่อินทร์) เชียงม่วน นายกฤษดา กาจิน
57 เชียงม่วน สยามรวมใจ(ปู่อินทร์) เชียงม่วน นายนิพนธ์ พอใจ
58 เชียงม่วน อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง นางสาวอรกัญญา ฟ้าแลบ
59 เชียงม่วน อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง นายศักดิ์ณรงค์ ธรรมบุตร
60 ปง กู้ภัยร่มฟ้า นายอนุรักษ์ มาแดง
61 ปง กู้ภัยร่มฟ้า นายเขื่อนเพชร ขาวแดง
62 ปง กู้ภัยร่มฟ้า นายสุริยงค์ สุยะ
63 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
64 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางโสภิญญา ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข
65 เมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายศิริวัฒน์ ยานะ
66 เมืองพะเยา มูลนิธิลือชา พะเยา นายสมพล กุศลช่วย
67 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายเฉลิม ใจอุ่น หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
68 ดอกคำใต้ กู้ภัยขุนลาน นายอภิชาติ จันสุวรรณ
69 ดอกคำใต้ กู้ภัยขุนลาน นายณัฐพล ประตุมมา