ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สสจ.พะเยา นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 เมือง สสจ.พะเยา นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
3 เมือง สสจ.พะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
4 เมือง สสจ.พะเยา นายบัญญัติ สุริยะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา
5 เมือง สสจ.พะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
6 เมือง สสจ.พะเยา นายเฉลิม ใจอุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
7 เมือง สสจ.พะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
8 เมือง สสจ.พะเยา นางนงคราญ เผ่าก๋า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 เมือง สสจ.พะเยา นายอัครเดช ตันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 เมือง สสจ.พะเยา นางจิรภรณ์ ณ ลำปาง เจ้าพนักธุรการชำนาญงาน
11 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวพัชรี รำไพ นักวิชาการสาธารณสุข
12 เมือง สสจ.พะเยา นางพรพิรุณ มูลเครือคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
13 เมือง สสจ.พะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 เมือง สสจ.พะเยา นางโสภิญญา ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 เมือง สสจ.พะเยา นายสุเวียต ดวงแก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
16 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพ.ปรัศนี อารีรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
17 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
18 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
19 เมือง สสจ.พะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
20 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
21 เมือง สสจ.พะเยา นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
22 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปิยพร ผดุงวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
23 จุน โรงพยาบาลจุน นายแพทย์สุชาญ ปริญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
24 จุน โรงพยาบาลจุน นางพิมพา ศุภการกำจร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 เมือง สสจ.พะเยา นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล นักวิชาการสาะารณสุขชำนาญการ
26 เมือง สสจ.พะเยา นางจุรีรัตน์. ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
27 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เมือง โรงพยาบาลพะเยา น่างสาวกษิรา แววงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจิราภรณ์ หาญธัญพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ
30 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
31 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางแสงทวน แก้วจิโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
32 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวศิริพักตร์ มัฆวาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
35 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายวันชัย ยวนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
36 ปง โรงพยาบาลปง นพ.สุกิจ ทิพทิพากร นายแพทย์เชี่ยวชาญ
37 เมือง สสจ.พะเยา นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
38 แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
39 เมือง รพ.พะเยา นางดอนคำ แก้วบุญเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายสมภพ เมืองชื่น นายแพทย์ชำนาญการ
41 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพัทธยา คมบาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ สุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
43 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
44 เมือง โรงพยาบาลพะเยา เสาวคนธ์ บุญชัยแสน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
45 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางเสาวคนธ์ บุญชัยแสน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
46 เมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
47 เมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายภานุพันธ์ ไพทูรย์ นักวิชาการสาสาธารณสุขชำนาญการ
48 เมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายนพดล จำรัส นักวิชาการสาสาธารณสุขชำนาญการ
49 เมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นางชญาดา สายศร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
50 เมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นางศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
51 เมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นางสุมิตรา รักษาสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
52 เมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นางสาวศุทธินี วงศ์วาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
53 เมือง โรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
54 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางฉลวย หาลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
55 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางอำภาพร การินไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
56 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
57 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวอรอุมา อินทนงลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
58 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางพัชราภรณ์ ทะเกียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
59 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายสว่าง กิตติศักดิ์กำจร สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
60 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
61 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายจักรวาล อินทร์เทศ นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
62 จุน สสอ จุน นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอำเภอ
63 จุน สสอ จุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
64 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายสว่าง กิตติศักดิ์กำจร สาธารณสุขอำเภอ
65 เมือง สสจ.พะเยา นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
66 เมือง โรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิง สมนาม สุปินะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
67 เมือง รพ.พะเยา นางเกวลิน สีใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
68 กมลวรรณ