ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน โรงพยาบาลจุน นพ.ลัทธพล เกิดสุข นายแพทย์ปฏิบัติการ
2 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวรำเพย ลิ้มประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางเนตรนภา ระวังทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางศิรินิภา อุบลจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางดารุณี กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
6 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนฤมล ใจเที่ยง พยาบาลวิชาชีพ
7 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุพิชชา ป๊อกบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นพ.คุณากร นาต๊ะ นานแพทย์ชำนาญการ
9 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางนิตยา ขอนพิกุล พยาบ
10 ปง โรงพยาบาลปง นางนงคราญ ใจเพียร พยาบ
11 นางกาญจนา คิดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
12 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพ.ประพฒน์ ธรรมศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์บริการและสารสมเทศทางการแพทย์
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางโสภิญญา ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข
15 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนิภากรณ์ พรหมประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางภักดี ห่อเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ