ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวรำเพย ลิ้มประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2 จุน โรงพยาบาลจุน นางวราภรณ์ สิงห์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยาราม นางสาวกรรณิการ์ พงษ์คำ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์
4 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลพะเยา นางสาวปรียาภรณ์ อินหลี เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
5 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางกาญจนา คิดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
6 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายวุฒิไกร สมนาม EMT-I
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายนราวิชญ์ อินแก้วมูล E
8 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายสนอง ใจซื่อ นักเวชสถิติ
9 เมืองพะเยา โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช นางนภาพร หอมสมบัติ
10 เมืองพะเยา โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช นางนภาพร หอมสมบัติ
11 เมืองพะเยา โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช นางสาวสุวณี คำยัน
12 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนฤมล ใจเที่ยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นายเอกรินทร์ ถาวร เจ้าหน้าที่สื่อสารและข้อมูล
14 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นายนิเวศน์ แก้วมา พนักงานขับรถ
15 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวอัจฉรา พิษณู เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
16 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวเกศริน สารเงิน พยาบาลวิชาชีพ
17 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นายบรรพต บุญเรือง เจ้าหน้าที่สื่อสาร
18 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางพรรณี สิรินทชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
19 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวจรุนันท์ ถิ่นลำปาง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย
20 นางสาวรำเพย ลิ้มประเสริฐ