ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
2 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางเจนจิรา ญาณสมเด็จ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
3 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายประพัฒน์ ธรรมศร หัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพ
4 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายรื่นรมย์ โคช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางกาญจนา คิดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
6 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวรุ่งระวี โชติเจริญรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางรินฎา วิยานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
8 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายอนุพงษ์ เพียรไพรงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
9 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายจรัล มะโน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
10 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นพ.สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
11 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
12 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายภูวนารถ ลิ่มประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเนตรชนก วงค์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป
14 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายจักรวาล อินทร์เทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานารถ เฟรย์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
16 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางนุชจีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
17 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
19 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.พะเยา นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นพ.สมภพ เมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
21 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนุกูล อิ่นสาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวจิราภา เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางพวงมาลี พรหมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายประกิต คนดู พนักงานบริการ
25 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวรติพร ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข
26 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางยุวธิดา สวนหมอก นักวิชาการพัสดุ
27 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นายวัชรินทร์ คำมาเร็ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
28 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางดารุณี กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายไพรัช หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายนที หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายประหยัด สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
32 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นางปภาดา มังคลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
33 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น
34 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น นางจิราวรรณ สัมพันธสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน นางวิจิตร อินต๊ะแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง นางกุลธิดา สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
37 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง
38 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นางผ่องศรี อุทธวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
39 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นางอรุณศรี อินทะจักร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
41 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
42 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นางประทุม คมบาง เจ้าหน้าที่การเงิน
43 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นางสาวกฤตพร ทองทา นักวิชาการสาธารณสุข
44 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายเฉลิม ใจอุ่น หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
45 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรพิรุณ มูลเครือคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
46 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจิราภรณ์ ณ ลำปาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
47 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
48 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางโสภิญญา ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข
49 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวพัชรี รำไพ นักวิชาการสาธารณสุข
50 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนงคราญ เผ่าก๋า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
51 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุเวียต ดวงแก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
52 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจินตนา ยายอด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
53 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
54 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
55 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
56 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปาริชาติ ตรงธรรมกิจ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
57 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอัครเดช ตันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
58 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
60 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
61 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอำเภอจุน
62 จุน โรงพยาบาลจุน นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
63 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
64 จุน โรงพยาบาลจุน นางรำเพย ลิ้มประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
65 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
66 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวปาริชาติ จักป้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
67 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวธนัญชนก กะทง เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 จุน โรงพยาบาลจุน นายนฤนาท ศรีใจอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
69 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวกุสุมา พรหมกุล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
70 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางมาลี คมกริช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
71 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางศิริพร เดชอุปการะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
72 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นายพงศ์พันธุ์ เหมาะผดุงกุล นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
73 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางอรุณี กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
74 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจิราวรรณ ศรีทองพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
75 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
76 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางพรรณี สุรินทชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
77 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายกฤตกร วรรณคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
78 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นางสาวสุฐกานต์ อิ่นเต็ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
79 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายวิษณุ พึ่งพวก นักวิชาการสาธารณสุข
80 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายจารุพงศ์ มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
81 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายวรเกียรติ ศิรินาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
82 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายพงษ์พันธุ์ จันทาพูน ผอ.รพ.สต.ดอนมูล
83 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
84 อัครเดช