ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
3 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางดารุณี กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางไพลิน คำมาเร็ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางวรารักษ์ ก้อนคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางนันทิยา จันทร์มณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอาภาศิริ ธะนะหมอก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
8 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสุมาริน วงศ์ใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ
9 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางศุจิกา
10 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางศุจิกา อินหอม เจ้าพนักงานธุรการ
11 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ อนุรักษ์ ทราปัญ
12 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ อนุรักษ์ ทราปัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ เจนจิรา ญานสมเด็จ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
14 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางกาญจนา คิดศรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
15 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนภา มาฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางรัชนี มณีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ ศุภธิดา โคตรอาาา นักวิชาการสาธารณสุข
18 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ ญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนิภาพรณ์ พรหมประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสุภาพร จุฑาอารยกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางระพีพรรณ อนุกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางอำพร จันทร์หล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางปราณี จันต๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายนิวัติ อ้วนใหญ่ เภสัชกรชำนาญการ
25 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ
26 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางจิระนันท์ รัตนเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
27 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางพรรณี สุรินทชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
28 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางศิราพร คันธวงศา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
29 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นายพรฤทธิ์ ข่ายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นส.อุบลรัตน์ วิสุทธินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 โรงพยาบาลพะเยา นางวาสนา ธรรมโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางอรวรรณ สกุลสัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา น.ส จรรยา วรรณทอ พยาบาลวิชาชีพ
34 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา น.ส.วัชราภรณ์ แสงคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา ปาริชาติ ธาดาจันทน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางอุษา พูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางปุญพิชชา พร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางศิริพร เตชะกุลวณิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางจินดา มุณีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางภัทราภรณ์ เกตุวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นส.บุษยา ยารังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางรวงทอง อภิยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา น.สกันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาด นักประชาสัมพันธ์
44 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา น.สอาทิตยา ติบปะละวงค์ นักประชาสัมพันธ์
45 เมืองพะเยา เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา นางบรรยาย กอแก้ว ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
46 เมืองพะเยา เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา นางพยอม วงค์ไชยา ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
47 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางศุภานันท์วงค์ปัญญา ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
48 เมืองพะเยา เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา นางพัชรินทร์ ใจมาลัย ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
49 เมืองพะเยา เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา นางอรทัย สารงาม ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
50 เมืองพะเยา เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา นางนงคราญ เครืออินทร ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
51 เมืองพะเยา เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา นางสุดา พิลัยไชยกุล ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
52 เชียงคำ เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา นางยอด สติราษฎร์ ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
53 เชียงคำ เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา นางประภาศรี มีสุข ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
54 เชียงคำ เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา นางปราณี เฉลิมชัย ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
55 เชียงคำ เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพะเยา น.ส.ศิรัญญา สามัญแก้ว ผู้ประสานงานฯเครือข่ายฯ
56 จุน โรงพยาบาลจุน สุมิตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
57 1 trgeatjd qhfyarci 1