ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายภัทรยุทธ ประสงค์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
2 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาววนิดา อินต๊ะเสาร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายสุนทร พรหมเผ่า แพทย์แผนไทย
4 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางนิตยา โยวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเฉลิมศรี รักกตัญญู นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
6 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางศุภลักษณ์ งานดี พยา
7 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางศุภลักษณ์ งานดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ
9 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางวาสนา ธรรมโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวศิริลักษณ์ ข่ายสุวรรณ
11 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ
12 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นายอนุเทพ วิไลลักษณ์
13 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางจินตนา มหายศ
14 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางกัลยา ปัญญา
15 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางอุษา พูลสวัสดิ์
16 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางชุตินันท์ จงประสิทธิ์กุล
17 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวนิชากานต์ สุยะราช
18 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางวรางคณา เอื่อหยิ่งศักดิ์
19 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
20 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางชยพร ดาวประเสริฐ์ นักกายภาพบำบัด
21 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางศรีทร สร้อยนาค ผู้ช่วยทันตแพทย์
22 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.เจตสุดา จันทิมา นักเทคนิคการแพทย์
23 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.เจนสุดา มณีโชติ แพทย์แผนไทย
24 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางวิไลลักษณ์ บุณยัษเฐียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาวดรุณี ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางนิตยา ขอนพิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
28 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวปราณี ปันแปง
29 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางภาวิณี พรหมเสน
30 จุน โรงพยาบาลจุน .น.ส.นภาภรณ์ นนทะกา นัักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
31 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส.วรรณิษา มูลทา นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ
32 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส.สุมิตตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 จุน โรงพยาบาลจุน นายสมบัติ กาศเมฆ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
34 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางบุรนาถ กันทรัตน์