ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นาง นิตยา โยวัง พยาบาลวิชาชีพ
3 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ พ.ญ.ทิพวรรณ์ ขยันดี นายแพทย์ชำนาญการ
4 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางวิลาวรรณ นันตาลิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวสุมิตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 จุน โรงพยาบาลจุน นางจำลอง เสนาธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ