ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน รพ.จุน นางพิมพา ศุภการกำจร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 จุน รพ.จุน นายสุชาติ สมศรี เจ้าพนักงานธุระการ
3 จุน รพ.จุน นางสาวชุลีพร ไชยเสน
4 เมือง รพ.พะเยา นางสาวดาณี เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5 เมือง รพ.พะเยา นางบูรพา มาตรมูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 เมือง รพ.พะเยา นางสาวสริญญา หลักฐาน การเงินและบัญชี
7 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ร.ท.หญิง ธฤตมน คำมา นายทหารเวชกรรมป้องกัน
8 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช น.ส.พัชริน นาปรัง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 3
9 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.นิษฐกานต์ เขจร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
10 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวปราณี ปันแปง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
11 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวรสสุคนธ์ อภิวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ
12 ปง รพ.ปง นางบัวบาน วรรณโกฎิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 ปง รพ ปง นางประทุม คมบาง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
14 ปง รพ ปง นางลาวัลย์ พริบไหว นักวิชาการการเงินและบัญชี
15 ปง รพ ปง นางลาวัลย์ พริบไหว นักวิชาการการเงินและบัญชี
16 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางธัญญ์ธิชา อภิวัฒน์วรกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
17 แมใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางวราภรณ์ อินทะไชย นักวิชาการการเงินและบัญชี
18 เมือง ศูนย์บริการทางการแพทย์ ม พะเยา นายยศพล นันตาลิต เวชระเบียน
19 เมือง ศูนย์บริการทางการแพทย์ ม พะเยา น.ส.ประภาภรณ์ ทวีโล นักวิชาการการเงินและบัญชี
20 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นส.ดรุณี ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางเอื้องพร สีสุหร่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
22 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นส.ขวัญฤทัย ชมภู นักวิชาการพัสดุ
23 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสายทอง ไชยลังกา เจ้าหน้าที่ธุรการ