ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดอกคำใต้ รพสต. บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ นางสุภาพ อินต๊ะสาร ผอ.รพสต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์
2 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายสว่าง กิตติศักดิ์กำจร สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
3 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นายวิเชียร จันต๊ะ ผอ.รพ.สต.แม่ใจ
5 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 จุน โรงพยาบาลจุน นพ.สุชาญ ปริญญา ผอ.โรงพยาบาลจุน
7 จุน โรงพยาบาลจุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
8 เมือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายภานุพันธ์ ไพทูรย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
9 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นางเบญจมาศ ตาคำ นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ
10 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นายสาคร นาต๊ะ ผอ.รพ.สต.บ้านต๋อม
11 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่ปืม นายสุรวิชญ์ คำมาปัน ผอ.สอ.น.แม่ปืม
12 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
13 เมืองพะเยา สอ.น.อนาลโย นายอานนท์ วัฒนกรกุล ผอ.สอ.น.อนาลโย
14 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางสาวอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ห้วยแก้ว
16 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางนิสาคร วรรณสมพร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
17 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอำเภอ
18 จุน รพ.สต.สักลอ นางระเบียบ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ
19 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
22 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23 จุน รพ.สต.ลอ นางสุทธิรา พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ
24 จุน รพ.สต.จุน นายเชษฐา กาศสนุก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน
25 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
26 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
27 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
28 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นางสุธรรม พุฒิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุขิงแกง
29 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ พญ.ทิพวรรณ์ ขยันดี นายแพทย์ชำนาญการ
30 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาโรจน์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นางฉลาด สวัสดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง
32 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน เพ็ญศรี ศรีเจริญพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางดลฤดี กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง
34 จุน รพ.สต.ห้วยยางขาม นายสมพงษ์ เงินชุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม
35 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางแสงเทียน นันทะวงค์ นักวิชาการ ชำนาญการ
36 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายสุรศักดิ์ สันกว๊าน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
37 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางพรรณี บุญมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางฉลวย หาลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นางชญาดา ศรีเครือมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
40 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่นาเรือ นายบัณฑิต สุริยะไชย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
41 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านตำ๊ นายเลิศสรัล อินออน ผอ.รพ.สต.บ้านต๊ำ
42 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน ภญ.มัทนา สมบัติวัฒนาเวศ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
43 ปว สสอ. ปง นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
44 ปง รพสต. ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ