ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สสจ.พะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 เมือง สสจ.พะเยา นายเฉลิม ใจอุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3 เมือง สสจ.พะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
5 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
6 เมือง สสจ.พะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายจรัล มะโน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
8 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายประพัฒน์ ธรรมศร หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
9 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายปรัศนี อารีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดบริการปฐมภูมิ
10 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายรื่นรมย์ โกช่าง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
11 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
12 นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
13 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ