ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ปง รพ.สต.บ้านเลี้ยว นายวีระชัย คำมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 ปง รพ.สต.บ้านม่วง นายยรรยง เกิดแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นายวิเชียร จันต๊ะ ผอ.รพ.สต.แม่ใจ
6 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางจิตตรา คิดอ่าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ห้วยแก้ว
9 ปง โรงพยาบาลปง นางจินดาภรณ์ ดุสิตากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 ดอกคำใต้ รพสต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ นางสุภาพ อินต๊ะสาร ผอ.รพสต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์
11 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางพรรณี บุญมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข