ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ปง โรงพยาบาลปง นายพงศกร อินยม นักวิชาการสาธารณสุข
2 ปง รพ.สต.เลี้ยว นายวีรชัย คำมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 ปง PCU มาง นายพงษ์ศิลป์ วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นางณภาภัช เดินแปง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5 เมืองพะเยา รพ.สต.อนาลโย (สันป่าม่วง) นายอานนท์ วัฒนกรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เมืองพะเยา ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ นางนวิยา วิชาศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 จุน สสอ.จุน นายจักราวุธ ศิริสิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 จุน รพ.สต.ศรีมาลัย นางสาวพรประภา ผัดดอก นักวิชาการสาธารณสุข
9 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางสาวสุชาวดี อุ่นเมือง แพทย์แผนไทย
10 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม นางสาวรัชฎาพร เผ่าใจมา นักวิชาการสาธารณสุข
11 ดอกคำใต้ รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ นายณรงค์ นารส นักวิชาการสาธารณสุข
12 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ