ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจรัส ไชยแสงคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนวพรรษ ปุญญมัย นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
3 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายภานุมาศ พรหมเผ่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายไพรัช หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
6 ดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณอำเภอดอกคำใต้ นายพงษ์วิทย์ นาแพร่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายภานุพันธ์ ไพทูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายสุขุม กันธิวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
9 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอัญชลี แก้วหมุด นวก.เงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวกัลยา ฟูใจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
11 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายจิรศักดิ์ แก้วคำปา นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
12 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายสิทธิชัย ใสสม นวก.สาธารณสุข