ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
2 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอนงค์ วรรณสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางรัชนี ขัตตะละ นักทรัพยากรบุคคล
4 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
5 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
6 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง
7 จุน สสอ.จุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 จุน สสอ.จุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 จุน สสอ.จุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรียภรณ์ เลิศวีชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
11 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 ปง สสอ. ปง นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13 ปง สสอ.ปง นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอปง
14 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู สสอ.เมืองพะเยา
15 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นายภานุพันธ์ ไพทูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
16 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นางชญาดา ศรีเครือมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นางเบญจมาศ ตาคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
18 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายไพรัช หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
19 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20 เชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการงานทั้งไปชำนาญการพิเศษ
22 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายภานุมาศ พรหมเผ่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสมชาย นามอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รอง นายแพทย์ สสจ.
25 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
26 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายไชยยันต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
27 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายนิตย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
28 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสมชาย นามอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
29 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศ์นันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
30 เมืองพะเยา รพสต.แม่ปืม นายสุริยา คำมาปัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายสงกรานต์ หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
32 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายพล เบญจญาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายสนับสนุน รัตนกระจ่างศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
34 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
35 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
36 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีอัครราชทูต ตันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
37 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายวุฒิพงศ์ ยอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
38 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา ว่าที่ ร.ต.อัครเดช ตันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
39 เชียงคำ รพ.สต.ปางถ้ำ นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
40 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายนพดล เบญจญาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
41 เมืองพะเยา สอ.น.แม่ปืม นายสุรวิชญ์ คำมาปัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
42 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นายธวัชชัย เสาหิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ