ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง รพสต.แม่กา นางกรวิไล ศักดิ์สร จพ.ทันตสาธารณสุข ปฎิบัติงาน
2 เมืองพะเยา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯอนาลโย นางวรรณวิภา ยะนา จพง.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
3 เมือง รพสต.แม่กา นางกรวิไล ศักดิ์สร จพ.ทันตสาธารณสุข ปฎิบัติงาน
4 เมือง รพ.สต.บ้านตุ่น น.ส.กานต์ ฤดีใจ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
5 เมือง รพสต.ท่าวังทอง แจ่มจันทร์ ตันดี จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
6 เมือง รพสต.ท่าวังทอง แจ่มจันทร์ ตันดี จพ. ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
7 เมือง รพ.สต.ท่าจำปี สิริพรรณ ฟ้าแลบ จพ.ทันตสาธารณสุข
8 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นางกาญจนา สิทธิวะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
9 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางพัฒน์นรี พึ่งเพ็ง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
10 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลาน ปิยภรณ์ บ้านสระ จพ.ทันตสาธารณสุข
11 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางจุฑามาส วรรณสุผล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
12 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ น.ส.รัตนาภรณ์ วุฒิ จพ.ทันตสาธารณสุข
13 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ สุดารัตน์​ ฟอง​คำ​ จพ.ท​ั​นต​สาธารณสุข​ปฏิบัติ​งาน
14 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ วิจิตรา​ ดอนมูล จพ.ท​ั​นต​สาธารณสุข​ปฏิบัติ​งาน
15 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางศรีทร สร้อยนาค จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
16 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม สุดารัตน์ จันเฟย นวก.สาธารณสุข(ทันตฯ)
17 ดอกคำใต้ รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ นางสุภาพ อินต๊ะสาร จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
18 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ นางอัญชลี เวียงนนท์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
19 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายพงศ์ปณต สิทธิขันแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
20 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน ทัตพงศ์ นักหล่อ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
21 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสาวชัญญาภัค เมืองก้อน จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
22 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสาวปวีร์ลดา คำลือ ผู้ช่วยทันตแพทย์
23 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางพิชามญช์ โพสีทอง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
24 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายนพพร สานสมบูรณ์ พนักงานบริการทันตกรรม
25 ปง รพสต.งิม นางพจนา สนิจ จพ.ทันตสาธารณสุข
26 ปง รพสต.ขุนควร นายวีระชัย วิวัฒน์วิทยา จพ.ทันตสาธารณสุข
27 ปง รพสต.ออย นางสาวบงกช ศรีวิชัย จพ.ทันตสาธารณสุข
28 ปง รพสต.ปางค่า นายญาณวุฒิ มะโนชัย จพ.ทันตสาธารณสุข
29 ปง รพสต.บ้านม่วง นางสาวแจ่มจันทร์ ทองสุทธิ จพ.ทันตสาธารณสุข
30 ปง รพสต.ควร นางสาวจิราพร บุญเติม จพ.ทันตสาธารณสุข
31 ปง สสอ.ปง นางสาวเยาวลักษณ์ แสนวัน นวก.สาธารณสุข
32 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นางหนึ่งฤทัย ศรีใจอินทร์ จพ.ทันตสาธารณสุข
33 จุน สสอ.จุน นายกำพล บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
34 จุน รพ.สต.จุน น.ส.สุภาพร คุณารูป จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
35 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง น.ส.พรพิมพ์ ไชยมงคล จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
36 จุน รพ.สต.ลอ น.ส.ภัทราวดี ก่อกุศล จพ.ทันตสาธารณสุข
37 จุน รพ.สต.หงส์หิน น.ส.ฐิติพร มังคลาด นักวิชาการทันตสาธารณสุข
38 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวปวิตรา ขัติยะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
39 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสัจจา คิดอ่าน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
40 เมืองพะเยา รพ.พะเยา ทพญ.วริศรา รัตนะสุภา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
41 เมืองพะเยา รพ.พะเยา ทพ.อนุชิต จันทรากุล ทันตแพทย์ชำนาญการ
42 เมืองพะเยา รพ.พะเยา ทพญ.อรทัย ศรีวิสุทธิ์สมบุญ ทันตแพทย์ชำนาญการ
43 เมืองพะเยา รพ.พะเยา ทพญ.อภิพร เจียมวโรเศรษฐ ทันตแพทย์ชำนาญการ
44 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางจันทร์จิรา ยานุ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
45 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวรุ่งทิวา มูลศรี ผู้ช่วยทันตแพทย์
46 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางขวัญหทัย พุธเกิด ผู้ช่วยทันตแพทย์
47 เมืองพะเยา รพ.พะเยา ทพญ.ชัญญา หุนานนทศักดิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
48 เมืองพะเยา รพ.พะเยา ทพญ.ดวงพร จิรอภิวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
49 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นศ.ทพ.นรจันทร์ วจีสุธรรม
50 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นศ.ทพ.ศิลินดา กาเงิน
51 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นศ.ทพ.ศิวพร เหล่าจรุงเภสัชกร
52 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นศ.ทพ.สุภาวดี วิภาวิวัฒน์
53 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นศ.ทพ.อมรวรรณ อัสมิมานะ
54 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ ทพญ.อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
55 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ ทพญ.อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
56 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำมค้ ทพญ.สุภาพรรณ จันเอี่ยม ทันตแพทย์ชำนาญการ
57 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ พิมลรัตน์​ ทรงอำพัน​ ทันตแพทย์​ชำนาญ​การ​
58 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ รติภรณ์ โลราช จพ.ทันตสาธารณสุข
59 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ นรวิชญ์​ นันทศักดิ์​ ทันตแพทย์ปฏิบัติ​การ
60 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ ศรีศักดิ์ ใหม่ต๊ะ จพ.ทันตสาธารณสุข
61 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ นงนุช​ เวียงคำ ผู้ช่วยทันตแพทย์​
62 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ อรอุมา​ ถามณี ผู้ช่วยทันตแพทย์​
63 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ สกุณา​ สุวรรณ​แสง ผู้ช่วยทันตแพทย์​
64 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวศุภากานต์ ภักดีเศรษฐกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
65 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ กรรณิการ์ ไชยมงคล ผู้ช่วยทันตแพทย์
66 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ ปานฤทัย​ไชยมงคล ผู้ช่วยทันตแพทย์​
67 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวศวิตา โล่ศุภกาญจน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
68 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส.วรรณวลี สุขพันธ์ุ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
69 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ สงกรานต์​ ศรีวิชัย​ ผู้ช่วยทันตแพทย์​
70 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ ทิรันยา​ ลือโสภา ผู้ช่วยทันตแพทย์​
71 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ ภัทรานิษฐ์ คำดี ผู้ช่วยทันตแพทย์
72 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ ภัสรา​ หม่องยานะ ผู้ช่วยทันตแพทย์​
73 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ พิมพร​ ฝอยทอง ผู้ช่วยทันตแพทย์​
74 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
75 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวณัฏฐา ชุมสุพรรณวารี
76 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส.วิศรณีย์ เสภู่ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
77 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ กาญจนี สลักถ้วนถี่ ผู้ช่วยทันตแพทย์​
78 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวอริสา รุ่งเรืองธนะกิจ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
79 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นศ.ทพ.พิม เชี่ยววิทย์
80 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ สุจินต์​ หัวนา ผู้ช่วยทันตแพทย์​
81 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นายธิติพันธุ์ อวนมินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
82 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางสาวชิดชนก อั้ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
83 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นศ.ทพ.ปรางรัตน์ เลี้ยงจอหอ
84 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางปรานอม อริยะเครือ จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
85 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส.เบญจวรรณ คล่องแคล่ว จพ.ทันตสธารณสุขปฎิบัติงาน
86 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางดวงใจ ตุลาชม จพ.ทันตสธารณสุขชำนาญงาน
87 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นศ.ทพ.พัฒน์นรี กิตติเรื่องทอง
88 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส.ศิริธร เทพสุธรรม จพ.ทันตสธารณสุข
89 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางยุพิน แปงสาย ผู้ช่วยเหลือคนไข้
90 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นศ.ทพ.ปัณรส ต่อสกุล
91 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส.ปายสอน หล้าปิมปา ผู้ช่วยเหลือคนไข้
92 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นายจักราวัจน์ สุริโย นักวิชาการทันตสาธารณสุข
93 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส.ชนาพร แสงทองสถิตย์ นักศึกษาทันตแพทย์
94 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส.วิสาลักษณ์ ปัญญาวัฒนานนท์ นักศึกษาทันตแพทย์
95 จุน รพ.จุน นางคำวรณ์ อำพนกิจวิวัฒน์ จพง.ทันตฯ ชำนาญงาน
96 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส.อิสริยา ทองสำริต นักศึกษาทันตแพทย์
97 แม่ใจ รพ.แม่ใจ น.ส.รวิภา จันทนสถาน นักศึกษาทันตแพทย์
98 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นางอำรา คำแปง จพ.ทันตสธารณสุขชำนาญงาน
99 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นายชำนาญ เงินสม จพ.ทันตสธารณสุขปฎิบัติงาน
100 จุน โรงพยาบาลจุน นางศรีวิมล หวลอารมณ์ จพง.ทันตฯ ชำนาญงาน
101 แม่ใจ สมอ.แม่ใจ น.ส.ศิริรัตน์ ดั้นเมฆ นักวิชาการสาธารณสุข
102 จุน โรงพยาบาลจุน ทพ.เกรียงศักดิ์ สีหมอก ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
103 จุน โรงพยาบาลจุน ทพ.ณัฐราช ยะราช ทันตแพทย์ชำนาญการ
104 จุน โรงพยาบาลจุน ทพญ.กนิษฐ์ขวัญ เอื้องไพบูลย์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
105 จุน โรงพยาบาลจุน ทพญ.ปาริชาต อิศรางกูร ณ อยุธยา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
106 จุน โรงพยาบาลจุน ทพญ.ปณัฏดา ทองวิเชียร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
107 จุน โรงพยาบาลจุน นศ.ทพ.นัสวีน ตอแก
108 จุน โรงพยาบาลจุน นศ.ทพ.สรัลนุช ศรีคำ
109 จุน โรงพยาบาลจุน นศ.ทพ.อรฎาร์ จุฑาพฤฒิกร
110 จุน โรงพยาบาลจุน นศ.ทพ.พรพิรัตน์
111 จุน โรงพยาบาลจุน นางถาวรีย์ กาลบุญ จพง.ทันตฯ ชำนาญงาน
112 จุน โรงพยาบาลจุน น.ส.ศรทิพย์ ตาคำ จพง.ทันตฯ ชำนาญงาน
113 จุน โรงพยาบาลจุน นายพัฒน์พงษ์ สืบจิตย์ จพง.ทันตฯ ชำนาญงาน
114 จุน โรงพยาบาลจุน นายเชาวฤทธิ์ ยะกันโท ผู้ช่วยเหลือคนไข้
115 จุน โรงพยาบาลจุน นายนคร รัตน์น้ำหิน พนักงานช่วยการพยาบาล
116 จุน โรงพยาบาลจุน นางวรินลักษณ์ อุดมพัทธกิจ พนักงานช่วยการพยาบาล
117 จุน โรงพยาบาลจุน นายรัฐภูมิ วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยทันตแพทย์
118 ปง โรงพยาบาลปง นายธรรมนูญ บุญขำ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
119 ปง โรงพยาบาลปง นายธนภูมิ ไชยวงศ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
120 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวกัญญารัตน์ กัลยา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
121 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวรชา พิริยคุณธร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
122 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวจันทิมา น้อยเขียว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
123 ปง โรงพยาบาลปง นางขนิษฐา ทิวาศิริ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
124 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวอภิญญา อินถา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
125 ปง โรงพยาบาลปง นางปาณิสรา ปิมแปง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
126 ปง โรงพยาบาลปง นายตถตา พานิช นักศึกษาทันตแพทย์
127 ปง โรงพยาบาลปง นายพีรพล เทววิชชุลดา นักศึกษาทันตแพทย์
128 ปง โรงพยาบาลปง นายพุฒิพงศ์ สอนสมบูรณ์ นักศึกษาทันตแพทย์
129 ปง โรงพยาบาลปง นายพศวัต ตรงสวัสดิ์ นักศึกษาทันตแพทย์
130 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวรดามณี ศรีลา พนักงานบริการ
131 ปง โรงพยาบาลปง นางจารุณี ใจฉลาด ผู้ช่วยทันตแพทย์
132 ปง โรงพยาบาลปง นายบุญฐาน เถระ ผู้ช่วยทันตแพทย์
133 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ พรักงานขับรถ พรักงานขับรถ
134 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ พรักงานขับรถ พรักงานขับรถ
135 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่่ยวชาญ
136 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพรทิพย์ ศิริชุมพันธ์ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
137 เมืองพะเยา สสจ. นางจิตนา ยายอด จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
138 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพรพิมล วงศ์เมือง จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
139 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวสุพิชญา ขัติวงค์ ทันตแพทย์ปฎิบัติการ
140 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางฐาปนีย์ วรรณโวหาร พนักงานทั่วไป
141 เชียง​คำ​ รพ.เชียง​คำ​ แสงเดือน​ อินเต็ม ผู้ช่วยทันตแพทย์​
142 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวรุ่งรวี โชติเจริญรัตน์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
143 เชียงคำ รพ.สต.ทุ่งผาสุข นางอัจฉราภรณ์ หม่องมูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
144 แม่ใจ รพ.แม่ใจ ศิริธร เทพสุธรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
145 แม่ใจ รพ.แม่ใจ ศิริธร เทพสุธรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
146 ดอกคำใต้ รพ.สต.ปิน นางสาวเกตน์ชญาร์ คำลือ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
147 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวปภาวี สมฤทธิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
148 ปง รพ.สต.ออย บงกช ศรีวิชัย จพง.ทันตสาธารณสุข
149 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นางสาวภานุมาศ คำชุ่ม จพง.ทันตสาธารณสุข
150 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นายณัฐพงษ์ ชาวแพะ จพง.ทันตสาธารณสุข
151 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น นางสาวพรสวรรค์ ศรีอ่อนทอง จพง.ทันตสาธารณสุข
152 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางศรีพรรณ แมตสี่ จพง.ทันตสาธารณสุข
153 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นายณรงค์ ธุระเสร็จ จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
154 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางวัลภา พึ่งสวัสดิ์ ลูกจ้างทันตกรรม
155 รวิภา
156 ปาณิสรา ปิมแปง
157 กิตติเรืองทอง