ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ นางสาวสุภาภรณ์ ปวนสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นายธนาเทพ มูลยะเทพ จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
3 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก นางรัตนาภรณ์ อินต๊ะมูล ผอ.รพ.สต.
4 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินตา นายพงษ์ศักด์ ปิงวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ นางโสธรา ใจเสาร์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใจ นางรติกร ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย นางณิชากร ใจบุญทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง นางอังสนา อินทร์เทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก นางสุภา เมืองมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 เชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นางจิตราภรณ์ คำลือ พนักงานสุขภาพชุมชน
11 เชียงม่วน โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไชยสถาน นางกันหา สีเหลือง ผอ.รพ.สต.
12 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ นางพุทธชาด ชัยวัง ผอ.รพ.สต.
13 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้ นายวิรัต ชัยวัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญการ
14 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย นายไพรวรรณ มานะเจริญพงษ์ ผอ.รพ.สต.
15 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน นายกมล ต๊ะฝั้น ผอ.รพ.สต.
16 เชียงม่วน สถานบริการสุขภาพชุมชนบ้านนาบัว นายสายัณห์ ผิวขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน
17 เชียงม่วน สถานบริการสุขภาพชุมชนบ้านห้วยก้างปลา นางรัญชิดา ศรีวิราช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
18 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางวนิสา บุญวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
19 ภูกามยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าฝาง นางศิริพร สุขศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
20 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายไพรัช หอมนาน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
21 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหย่วน นางวรัญญาศิริ วงศ์ใหญ่ ผอ.รพ.สต.
22 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ นางอรอนงค์ บุญชูโชค ผอ.รพ.สต.
23 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น นายภราดรชาตรี เต็มจิราวัฒน์ ผอ.รพ.สต.
24 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองป่าแพะ นายราเมศ หงส์ไธสง ผอ.รพ.สต.
25 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง นายภูวนาภ อ่อนนวล ผอ.รพ.สต.
26 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง นางกุลธิดา สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
27 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว นางนันทินี ทรายแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
28 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง นางอัมพร บ่อสุวรรณ ผอ.รพ.สต.
29 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน นางสมหมาย ยาวิราช ผอ.รพ.สต.
30 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข นางสาวจันทา อุดมรักษ์ ผอ.รพ.สต.
31 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน นายปัณณวิชญ์ ศักบุตร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
32 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน นางละเอียด ใจกล้า ผอ.รพ.สต.
33 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด นายสงกรานต์ หอมนาน ผอ.รพ.สต.
34 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน นางอติมา กะรัตน์ ผอ.รพ.สต.
35 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย นางพัทยา ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
36 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง นายอภิชิต วงศ์ใหญ่ ผอ.รพ.สต.
37 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ นายสินชัย รัตน์กระจ่างศรี ผอ.รพ.สต.
38 เชียงคำ สถานบริการสุขภาพชุมชนบ้านต้นผึ้ง นายเจตมงคล พรหมเทพ พนักงานสุขภาพชุมชน
39 เชียงคำ สถานบริการสุขภาพชุมชนบ้านคะแนง นายณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
40 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
41 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจรัส ไชยแสงคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
42 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอัญชลี แก้วหมุด นวก.เงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
43 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวกัลยา ฟูใจ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
44 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางหอมหวล เพ็ชรสุวรรณ จพ.พัสดุชำนาญงาน
45 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ
46 จุน รพ.สต.ลอ พิชญะ เดชโชติวิรุฬห์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
47 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ นายบัณฑิต สุริยะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
48 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นายสุพจน์ นาแพร่ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
49 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางจิตรวดี สุรเชาว์ตระกูล จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
50 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นายยุทธนา พันธูปาล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
51 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางยอดขวัญ นนทวงศ์ พยาบาลเทคนิค
52 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นายประพันธ์ การเร็ว ผอ.รพ.สต.บ้านเจน
53 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางวันดี ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
54 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายรัฐวัฏ ผาแสนเถิน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
55 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นางผ่องศรี กะทง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
56 ภูกามยาว รพ.สต.ป่าฝาง นายเวชยัณห์ วรรณเเก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
57 ภูกามยาว รพ.สต.ป่าฝาง นางศิริพร สุขศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
58 ภูกามยาว รพ.สต.เเม่อิง นางอัญชลี พันธุปาล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
59 ภูกามยาว รพ.สต.เเม่อิง นางสาวรพีพรรณ วุฒิเอ้ย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
60 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายสุรศักดิ์ สันกว๊าน จพ.สา
61 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก นางสุภาพร เย็นเยือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
62 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก นาง วิไลวรรณ แก้วคำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
63 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก นาง วิไลวรรณ แก้วคำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
64 ภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย นางพัชรีย์ เมืองมุูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
65 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
66 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
67 ปง รพ.สต.บ้านปางค่า อภิญญา ใจดี จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
68 ปง สสช.ปางมะโอ กัญญารัตน์ เมืองมูล เจ้าพนักงานสาธารณสุข
69 ปง สสช.สิบสองพัฒนา นิธิกานต์ ชมชื่น จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
70 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว นางนันทินี ทรายแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
71 ดอกคำใต้ รพ.สตงบุยเกิด นายประภาส มหาวรรณศรี จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
72 ดอกคำใต้ รพ.สต.บุญเกิด นายประภาส มหาวรรณศรี จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
73 ดอกคำใต้ รพ.สต.บุญเกิด นายประภาส มหาวรรณศรี จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน