ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สสจ.พะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี
2 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ ฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ พรรณี บุญมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ อำนวย เสนวรรณะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นิตยา โยวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ จีรนันท์ ตาไคร้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เมือง สสจ.พะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ สุพิชชา ป๊อกบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวสุมิตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
11 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ อัจฉราภรณ์ ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เมือว รพ พะเยา นางประกาย สุทธธง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
13 เชียงม่วน กลุ่มการพยาบาล นางนุกุล อิ่นอ้าย หัวหน้าพยาบาล
14 เชียงม่วน เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน นางมนัชกรณ์ พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนภัชชา ชมภูชนะภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 จุน รพสต บ้านร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 เมือง สสจ.พะเยา นางสุรียืภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
18 เมือง รพ.พะเยา นางรัตติกาล สุขพร้อมสรรพ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางเจนจิรา ญาณสมเด็จ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
20 เมือง โรงพยาบาลพะเยา อรุณี. กุลกุศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
21 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวอดินุช ศุภการกำจร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
22 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เมือง รพ.พะเยา นางศิริพร เดชอุปการะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
24 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจีระนันท์ รัตนเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
25 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
26 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางปาริชาติ ศิริวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางพรรณี สุรินทชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
28 เมือง รพฺพะเยา ปาริชาติ ธาดาจันทน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 เมือง รพฺพะเยา ปาริชาติ ธาดาจันทน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 ภูซาง โรงพยาบาลภูซาง นางวรรณี ใจวังโลก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางพงษ์ลัดดา พันธ์สืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
32 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
33 ปง โรงพยาบาลปง นางผ่องศรี อุทธวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
34 ปง โรงพยาบาลปง นางจิรภัสสร วัฒนโสภาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 ปง โรงพยาบาลปง นางสาวฐานิตร ใจการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 เมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นางสาวพร บุญมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
37 เมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
38 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุภาพร จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางศุภาลักษณ์ แก่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางปทุมทอง เดชบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นางวิภารัตน์ สายใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นางพันธ์ทิพย์ ปันแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางเสาวลักษณ์ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ