ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัคคิกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
2 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
3 เมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นางศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4 เมือง รพ.สต.บ้านห้วยเคียน นายคำรณ จันทร์ต้น นักวิชาการสาธารณสุขำนาญการ
5 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางวิราสินี ภิญโญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.อัจฉราพร ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางเกศรินทร์ ผันผาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.วันวิสาข์ ศิริเพิ่มสิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางจีรนันท์ ตาไคร้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นางรณฺิดา เมืองมูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
11 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางนภัชชา ชุมภูชนะภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เชียงม่วน PCU.มาง น.ส.สุวิมล ฉลอม นักวิชาการสาธารณสุข
13 จุน โรงพยาบาลจุน จิตรจำเริญ อินปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 ปง รพ.สต.ออย นางสาวสุวณีย์ ใจวงค์ นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
15 ปง รพ.สต.หนองบัว นางสาวเพียงฤทัย วงค์ไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน นายชัชนรินทร์ รุ่งโรจน์ถาวร นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ
17 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน นางนุชจิรา บัวเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
18 ปง รพ.สต.บ้านม่วง นางสาววรลาวัลย์ ลังสอน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
19 ปง รพ.สต.งิม นายสุรชัย คนงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 ปง รพ.สต.ฝายแก้ว นายนพดล ทิวาศิริ นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
21 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจิราภรณ์ ดลกิจธนโสภณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
24 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
26 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นายรัตนพงศ์ คำเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
27 จุน รพ นางเฉิดฉาย สุวรรณศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ