ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รอง นพ.สสจ.
3 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายบัญญัติ สุริยะไชย นว.สธ.ชนก.พิเศษ รอง นพ.สสจ.ด้านส่งเสริมพัฒนา
4 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นว.สธ.ชนก.พิเศษ รอง นพ.สสจ.ด้านบริการทางวิชาการ
5 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
6 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอนงค์ วรรณสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
10 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางรัชนี ขัตตะละ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
11 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายกฤษดา พรรณกุล นักทรัพยากรบุคคล
12 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวศิรินดา เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคล
13 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายเฉลิม ใจอุ่น หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
14 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนงคราญ เผ่าก๋า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอัญชลี แก้วหมุด นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
16 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศืกา ลูกจ้างนักวิชาการสาธารณสุข
17 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปิยพร ผดุงวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
19 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางปิยพร ผดุงวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
20 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง จนท.ประชาสัมพันธ์
21 เมือง สสจ พิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
22 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นส.จิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23 เมือง สสจ.พะเยา เสาวคนธ์ ตันสุริสาร จพ.เภสัชฯปฏิบัติงาน
24 เมือง สสจ.พะเยา สุพิชฌาย์ ธุระ เภสัชกรปฏิบัติการ
25 เมือง สสจ.พะเยา สิริวิมล มณี เภสัชกรปฏิบัติการ
26 เมือง สสจ.พะเยา ปฐมาพร วงค์ปัญญา เภสัชกรปฏิบัติการ
27 เมือง สสจ.พะเยา สุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรชำนาญการ
28 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนวพรรษ ปุญญมัย นักวิสาธารณสุขชำนาญการ
29 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
30 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
31 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
32 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายประสิทธิ์ วงค์สุภา ทันตแพทย์ชำนาญการ
33 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสวามติมนต์ กาวิลั นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
34 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายบรรจบ วังวล พนักงานยานยนต์
35 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางดวงมณี จันทร์เลิศ จพง.การเงิน
36 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจินตนา อยู่ยอด จพง.ทันตสาธารสุข
37 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรทิพย์ ศิริชุมพันธ์ จพง.ทันตสาธารสุข
38 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางกาญจณา ชัยศร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
39 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
40 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช ตันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
41 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอรชร เสมอเชื้อ จพง.ธุรการชำนาญงาน
42 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสาวพัชรี รำไพ นักวิชาการสาธารณสุข
43 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวรุจิรา ไชยลังกา นิติกร
44 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจิราพร ณ ลำปาง จพง.สถิติชำนาญงาน
45 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชนชล บุญปั๋น นักวิชาการสาธารณสุข
46 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวจิตทิวา นันทิโล นักวิชาการสาธารณสุข
47 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
48 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุพรรณ มติวรรณ จพง.ธุรการชำนาญงาน
49 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอังคนา ใจซื่อ แพทย์แผนไทย
50 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางรินรดา บัวสัมฤทธิ์ จพง.พนักงานธุรการ
51 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางหอมหวล เพ็ชรสุวรรณ จพง.พัสดุชำนาญงาน
52 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม จพ.ธุรการชำนาญงาน
53 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางใหม่แก้ว ผลพัฒนกุล จพ.สถิติชำนาญงาน
54 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวปฐมาพร ปัญญาวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
55 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางโสภิญญา ภูมิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข
56 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอภินันท์ วันโน เภสัชกรปฏิบัติการ
57 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอาคม ขาวหอมกลิ่น นายช่างเทคนิค
58 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางนุชนาถร เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัชรินทร์ นันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
60 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางฉัตรศิริ พิสิทธิ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
61 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางทัศนีย์พร ปัญญา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
62 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวอัมพน สันพูสน นักวิชาการการเงิน
63 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางผ่องศร โปทาสาย จพง.ธุรการชำนาญงาน
64 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรพิรุณ มูลเครือคำ จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
65 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
66 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรพิมล วงศ์เมือง จพง.ทันตสาธารสุข
67 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายวุฒิพงฒ์ ยอดคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
68 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
69 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุทธิรัตน์ จันทรา จพงงการเงินฯ
70 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวกัลยา ฟูใจ จพง.การเงิน
71 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายรักษ์ วงศ์ปัญญา จพง.การเงิน
72 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรทิพย์ ตาปิก จพง.ธุรการชำนาญงาน
73 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางอรุณศรี ฉัตรานันท์ พนักงานพัศดุ
74 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพรทิพย์ วังวล จพง.การเงิน
75 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
76 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางยวงคำ นาคปรีชา จพง.ธุรการชำนาญงาน
77 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางแสงทวน แก้วจิโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
78 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายรัตนพงศ์ คำเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
79 เมืองพะเะยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัทยา คมบาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ