ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางเสาวลักษณ์ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางวราภรณ์ ชมภู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางดวงหทัย พงษ์พนัศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นายจิตตพล เหมวุฒิพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
5 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เสาวลักษณ์ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางอำนวย เสนวรรณะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางสาวบุษยา ยารังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 ปง โรงพยาบาลปง นางสุกัญญา อินถา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 ปง โรงพยาบาลปง นางจิรภัสสร วัฒนโสภาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา น.ส.ศุทธินี วงศ์วาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
11 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางจิตรวดี สุรเชาว์ตระกูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
12 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
13 จุน โรงพยาบาลจุน วารุณี มีฉลาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 จุน โรงพยาบาลจุน รวงทอง คุณารูป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางนิลุบล ธรรมเขตต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
16 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสมพร สถาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสุภาพร จุฑาอารยกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.ปวีณา วรรณวิภาพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางปทุมทิพย์ ปิ่นหย่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ น.ส.อัจฉราภรณ์ ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ
22 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางพัทธยา คมบาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางปริยาภรณ์ เสาร์จันทร์ พยาบาลวิขาชีพชำนสญการ
24 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน ธนัญชนก คำลือ พยาบาลวิชาชีพ
25 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ ไชยวัฒน์ ภูติยานันต์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
26 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางวิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
27 เมือง รพ.สต.บ้านตุ่น นางกัลยา เทพสืบ พยาบาลวิชาขีพ