ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เสาวลักษณ์ บุญยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2 แม่ใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ สุภาภรณ์ ปวนสุรินทร์
3 เชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นางจิตราภรณ์ คำลือ พนักงานสุขภาพชุมชน
4 เชียงม่วน ศูนย์สุขภาพชุมชนมาง นางอรวรรณ เกิดแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย นางสาวอัจฉราภรณ์ สมศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6 ปง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง เยาวลักษณ์ แสนวัน นักวิชาการสาธารณสุข
7 ปง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร ศิรดา ปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
8 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางปภาดา มังคลาด จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
9 เชียงคำ รพ.สต.ต.เจดีย์คำ นางอาภาภรณ์ เพียรไพรงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางอำนวย เสนวรรณะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางชมพูนุช มินทร พยาบา่ลวิชาชีพชำนาญการ
12 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางชมพูนุช มินทร พยาบา่ลวิชาชีพชำนาญการ
13 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางปทุมทิพย์ ปิ่นหย่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางศศิธร สุวรรณกนิษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสาวนันทัชพร วงศ์ใหญ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสุภาพร จุฑาอารยะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นางสมพร สถาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 เมือง รพ.สต.บ้านใหม่ จันทิมา จันทะบูรณฺ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 ปง รพ.ปง จิรภัสสร วัฒนโสภาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เมือง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แม่ปืม น.ส.พรพันธ์ สิงห์แก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21 เมือง รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง วรรณิภา ฟองคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางธนัญชนก คำลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางนภัชชา ชุมภูชนะภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางศรีทร สร้อยนาค เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
25 เชียงคำ รพ.เชียงคำ สุนันทา วงศ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข
26 จุน รพ.จุน วารุณี มีฉลาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 จุน สสอ.จุน(ตัวแทน) นางสมคิด วงค์ชัย
28 จุน รพ.สต.จุน นภาพร วงศ์ประสิทธิ์
29 จุน รพ.สต.ศรีมาลัย นางบงกชรัตน์ ขัติคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
30 จุน รพ.สต.จุน นางนภาพร วงศ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา น.ส.ศุทธินี วงศ์วาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
32 เมือง พะเยา น.ส.ศจิษฐา รีรักษ์ นวก.สธ.ชำนาญการ
33 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นส.ชญาภา เนติกฤตธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 เมืองพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.แม่กา นาง ดารณีย์ ยอดเมือง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
35 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่นาเรือ นางกัญจน์ชรัตน์ ชุ่มวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
36 เมือง สอน.อนาลโย กัลยา ริมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง นางปิยะรัตน์ จงถนอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง นางปิยะรัตน์ จงถนอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ่น นางกัลยา เทพสืบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 เมือง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น นางเสาวลักษณ์ ห้วยลึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ นางกรรณิการ์ พรหมเผ่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญ
42 เมือง รพ.สต.บ้านห้วยเคียน นางบุศรินทร์ จูหว้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 เมือง รพ.สต.ท่าจำปี นางดวงเรศ คำวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
44 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย น.ส.กัญญาภัค ทิวาศิริ พยาบาลวิชาชีพ
45 เมืองพะเยา กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา อริสา รุ่งเรืองธนะกิจ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ