ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
5 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นางสาวรัคคิกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
6 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางอำภาพร ชาวเมือง ผอ.รพ.สต.บ้านป่าตึง
7 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ ชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์ ผอ.รพ.สต.
8 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางรัตนาภรณ์ อินต๊ะมูล ผอ.รพ.สต.แม่สุก
9 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางบัวผัน แก้วตา อสม.
10 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
11 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางสาวอริสรา บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุข
12 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผอ.รพ.สต.
13 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางภัทริยา สิทธิเดช อสม.
14 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางภัทริยา สิทธิเดช อสม.
15 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางภัทริยา สิทธิเดช อสม.
16 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ น.ส.จันทร์เพ็ญ งานดี ผอ.รพ.สต.บ้านหนองสระ
17 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางสาวสุฐกานต์ อินเต็ม นักวิชาการสาธารณสุข
19 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางมาลี ใจกว้าง อสม.
20 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางสาวลดาวัลย์ ธะนะ อสม.
21 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ นายณรงค์ นารส นักวิชาการสาธารณสุข
22 จุน สสอ.จุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นางสุธรรม พุฒิรัตน์ ผอ.รพ.สต.พระธาตุขิงแกง
24 จุน รพ.สต.บ้านศรีมาลัย น.ส.พรประภา ผัดดอก นักวิชาการสาธารณสุข
25 จุน รพ.จุน นายธีธนัถต์ สมศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 จุน นายเต้า พุทธวงค์ ประธานชมรม อสม. อำเภอจุน
27 จุน นางสดใส พริบไหว เหรัญญิกชมรม อสม. อำเภอจุน
28 จุน นายทองอินทร์ ทองเอก กรรมการชมรม อสม. อำเภอจุน
29 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นายกมล ต๊ะฝั้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
30 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นางศรัณญา พวงลำ อสม.
31 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ นางศิริรัตน์ ขยัน นักวิชาการสาธารณสุข
32 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ นางจินตนา บัวแดง อสม.
33 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสายผล สิงห์ชัย อสม
34 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายสายผล สิงห์ชัย อสม
35 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นายปิยะพล งานดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
36 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
37 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางรุ่งนภา ซ้อมงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
38 เชียงคำ รพ.สต.เวียง น.ส.แสงเดือน แสวงผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นายนราพันธ์ จันทิมา ผอ.รพ.สต.
40 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นายอินแหลง ดับโศรก อสม.
41 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นางบัวหลี ขันทอง อสม.
42 เชียงคำ รพ.สต.น้ำแวน นายเสาร์ ยาศรี อสม.
43 ดอกคำใต้ รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ นายณรงค์ นารส นักวิชาการสาธารณสุข
44 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นางสุรีพร อินทร ผอ.รพ.สต.ขุนลาน
45 ดอกคำใต้ รพ.สต.สันโค้ง นายชิตตินัย ชัยมณีวรรณ ผอ.รพ.สต.สันโค้ง
46 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำ นายประจักร กองตัน ผอ.รพ.สต.บ้านถ้ำ
47 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นายชัชวาลย์ หล่อวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
48 ปง สสอ.ปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
49 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู ผอ.รพ.สต.ขุนควร
50 ปง รพ.สต.ม่วง นายยรรยง เกิดแก้ว ผอ.รพ.สต.ม่วง
51 ปง PCU นาปรัง นายพงศกร อินยม นักวิชาการสาธารณสุข
52 ปง อำเภอปง นายทา ใหม่วงค์ ประธาน อสม.อำเภอปง
53 ปง อำเภอปง นายอังคร คำมาปัน ประธาน อสม.ตำบลงิม
54 ปง อำเภอปง นายบุญมี ปิแปง ประธาน อสม ตำบลออย
55 ปง รพ.สต.บ้านเลี้ยว นายวีระชัย คำมา ผอ.รพ.สต.บ้านเลี้ยว
56 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายนพดล จำรัส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
57 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
58 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่ปืม นายสุรพล แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59 เมืองพะเยา รพ.สต.อนาลโย (สันป่าม่วง) นายอานนท์ วัฒนกรกุล ผอ.รพ.สต.อนาลโย
60 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่กา นางเบญจวรรณ ไชยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
61 เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา นายบุญจันทร์ ชินวงศ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
62 เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา นายจำรัส เลาสัตย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
63 เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา นางรัชนี ฟองฟู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
64 เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา นางเสงี่ยม จุลเจริญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
65 เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา นางนงลักษณ์ งานดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
66 เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา นางพยอม วงศ์ไชยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
67 เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา นางสุรางค์ เครือเนาวรัตน์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
68 เมืองพะเยา รพ.สต.จำป่าหวาย นายพิภพ กันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
69 เมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา นางสุชาดา พระวิทูรย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน