ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นส.จิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 ภูกามยาว รพ.สต.ป่าฝาง นางอุทุมพร สุธรรมเม็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5 ปง สสอ.ปง นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ