ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นส.จิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 ปง สสอ.ปง นส.
4 ปง สสอ.ปง นส.อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 ภูซาง รพ.สต.สบบง นส.กุณฑล ปณิธานะรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นส.ธณิษฐาเนตร์ ท้าวเขื่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 ภูซาง รพ.สต.ดอนมูล นางนงเยาว์ แก้วคำปา
8 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง นางสลิลทิพย์ บัวผัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 ภูกามยาว รพ.สต.ป่าฝาง นางอุทุมพร สุธรรมเม็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นส.วรรณิศา มหาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ
11 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางนิสาคร วรรณสมพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นพ.สุรพจน์ มูลยะเทพ นายแพทย์ชำนาญการ
13 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางเพ็ญศรี ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 ปง โรงพยาบาลปง น.ส. ยุวธิดา รักษาภักดี นักโภชนากรชำนาญงาน
15 ปง โรงพยาบาลปง นางวาสนา หมื่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 เชียงคำ รพ.สต.บ้านสันปูเลย นางวรลักษณ์ คิดอ่าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 เชียงคำ รพ.สต.บ้านผาลาด นางสุมิตรา ใสสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน สุนทรี บุญพร้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ นายแดน ศรีพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ ยุพิณ อินทะรังษี พยาบาลวิชาชีพ
21 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นางสิริรักษ์ ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 เชียงคำ รพ.สต.แม่ลาว นางนันทินี ทรายแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงคำ รพ.สต.น้ำแวน วิจิตร อินต๊ะแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 เชียงคำ รพสต.บ้านน้ำมิน นางกรรณิกา ฤกษ์ยาม พยาบาลวิชาชีพ
25 เชียงคำ รพสต.ร่มเย็น นางจิราวรรณ สัมพันธสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน สุนิสา ขันเปี้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางอรุณวรรณ สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางปาลิดา จันต๊ะคาด
29 ปง รพ.สต.ฝายแก้ว นางวาสนา วงค์ขัติย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางปทุมทอง เดชบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 เมือง รพ.สต.บ้านใหม่ นางสาวอรสา เกตุเรือน พยาบาลวิชาชีพ
32 เมือง รพ.สต.ท่าจำปี นางกมลลักษณ์ รัตน์สกุลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 เมือง รพ.สต.บ้านต๊ำ นายแดน ศรีพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 เมือง รพ.สต.บ้านต๋อม นางอัญชลี พรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 เมือง รพ.สต.จำป่าหวาย นางนิรชร ยอดวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
36 เมือง รพ.สต.บ้านตุ่น นางสาวสุทธี เต่าทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นางธนัลญา สานงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เมือง สอ.น.อนาลโย นางสาวเสงี่ยมจิตต์ สิทธิภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
39 เชียงคำ มณฑาทิพย์ สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
40 เชียงคำ อัมพิกา แก้วเป็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
41 เชียงคำ ร.พ.เชียงคำ มณฑาทิพย์ สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 เชียงคำ ร.พ.เชียงคำ อัมพิกา แก้วเป็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
43 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางณัฐณิชา อุทธโยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
44 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา นายพงษ์ศักดิ์ ปิงวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 แม่ใจ สสช.ป่าเมี่ยง นายณรงค์เดช บ้านสระ นักวิชาการสาธารณสุข
46 แม่ใจ สสช.ปางปูเลาะ นายกฤษณะ แก้วบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุข
47 จุน รพ. จุน นางสาววรปรานี มาตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
48 จุน รพ. จุน นางดวงดาว ศรีวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
49 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางกานต์พิชชา จันธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
50 ภูซาง รพภูซาง นางวรรณี ใจวังโลก พยาบาลวิชาชีพ
51 เชียงคำ รพ.สต.แวนโค้ง แสงจันทร์ สุริยา พยาบาลสิชาชีพชำนาญการ
52 ภูซาง รพ.สต.ป่าสัก นางวิไลวรรณ แก้วคำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
53 ปง รพ.สต.ออย นางกันจณา สุทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
54 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นางจันทราวรรณ สุริยะไชย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
55 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางศุภลักษณ์ แก่นจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
56 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ นายกฤษพัช บ้านสระ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
57 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้ นางนฤชยา ยามเย็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ