ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นาง จินตนา มหายศ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 เมือง รพ.พะเยา พญ.วิราวรรณ ราศรี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4 เมือง รพ.พะเยา พ.ญ.เกศราภรณ์ ยะตา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5 เมือง รพ.พะเยา ทพ.อนุชิต จันทรากุล ทันตแพทย์ชำนาญการ
6 เมือง รพ.พะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
7 เมือง รพ.พะเยา นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 เมือง รพ.พะเยา นางสาวอุบลรัตน์ วิสุทธินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 เมือง รพ.พะเยา นางปทุมพร มุณีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 เมือง รพ.พะเยา นางประกาย สุทธธง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
11 เมือง รพ.พะเยา นางสาวพชรพรรณ เลิศทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เมือง รพ.พะเยา นางธนัชพร นามอยู่ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
13 เมือง รพ.พะเยา นางสาวนุสุดา ไชยแรง นักวิชาการสาธารณสุข
14 เมือง รพ.พะเยา นางสาวปาริชาติ ธาดาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 แม่ใจ ร.พ.แม่ใจ ทพ.ธิติพันธ์ อวมมินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
16 แม่ใจ รพ.แม่ใจ ทพ.วิศรณีย์ เสภู่ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
17 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
18 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน พ.ญ.กรวิการ์ ศรีเรือน นายแพทย์ปฏิบัติการ
19 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางวิไลลักษณ์ บุณยัษเฐียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสาวดรุณี ไชยลังกา เภสัชกรชำนาญการ
21 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสาวนิษฐกานต์ เขจร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
22 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางญาณนี รัตนไพศาลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวปนัดดา งามสม เภสัชกรชำนาญการ
24 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางมะลิ ธีรบัณฑิตกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวศุภธิดา โคตรอาษา นักวิชาการสาธารณสุข
26 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ ทพ.อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
27 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางสาวอมรรัตน์ หาญจริง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 ภูกามยาว รพ.ภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
29 จุน รพ.จุน นางประกายมาส ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 จุน รพ.จุน นางพัชราภรณ์ ปริญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31 ภูซาง รพ.ภูซาง นางวรรณี ใจวังโลก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 ปง รพ.ปง นายสราวุธ หมั่นงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
33 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงกัณฐรัตน์ เอื้อคณิต นายแพทย์
34 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.อานันท์ จักรอิศราพงศ์ ทันตแพทย์
35 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พ.ต.หญิงณัฐพร แก้วต่าย พยาบาลวิชาชีพ
36 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช นส.สุภาวดี ฟองเขียว นักกายภาพบำบัด
37 จุน รพ.จุน นางสุปราณี ยศสละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 ปง รพ.ปง พญ.อรนุช แก้วเทพ นายแพทย์ชำนาญการ