ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางญาณิน สิทธิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวญาณิน สายโกสุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3 ปง โรงพยาบาล ทญ.สุภาพรรณ จั่นเอี่ยม ทันตแพทย์หญิง
4 ปง โรงพยาบาล นางผ่องศรี อุทธวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 ปง โรงพยาบาล นางบัวบาน วรรณโกฏิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 เชียงคำ - ชนากานต์. วงศ์วารินทร์ ผู้ประสานงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50(5)จังหวัดพะเยา
7 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ดรุณี ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 เมือง หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนจังหวัดพะเยา นางจิตรทิวา. อินอิ่น เหรัญญิกฯ
9 เมืองพะเยา ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา นายปิยะพงษ์ ปัญญาดา เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
10 เมืองพะเยา ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา นายพีรภาส ใฝ่จิต เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
11 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางนันทิยา จันทร์มณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางวรารักษ์ ก้อนคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 เมืองพะเยา นางกุหลาบ แผ่นทอง คณะอนุกรรมการม.41
14 เมืองพะเยา นายศักดิ์ชัย ไซสวัสดิ์ คณะอนุกรรมการม.41
15 เมืองพะเยา นายสุรันต์ เชยชม คณะอนุกรรมการม.41
16 เมืองพะเยา นายประพันธ์ เทียนวิหาร ประธานอนุกรรมการม.41
17 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายณัฐพิสิษฐ์ อินทะรังษี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ผู้จัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.เชียงคำ)
18 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ ปราณี ปันแปง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
19 จุน โรงพยาบาลจุน นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
20 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ ฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
21 เมืองพะเยา รพ.พะเยา น.ส.ปนัดดา ตรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
22 เมืองพะเยา รพ น.ส.อุบลรัตน์ วิสุทธินันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เมืองพะเยา รพ.พะเยา นางปทุมพร มุณีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ