ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ปง สสอ.ปง อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
2 ปง รพ.สต.หนองบัว นางสาวเพียงฤทัย วงค์ไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 ปง รพ.สต.ฝายแก้ว นางวาสนา วงค์ขัติย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นางศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5 เมือง รพ.สต.บ้านต๋อม นางธัญญรัตน์ สองคำชุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 เมือง รพ.สต.แม่นาเรือ นางจันทราวรรณ สุริยะไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เมือง รพ.สต.ห้วยเคียน นางจินตนา สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 เมือง รพ.สต.แม่ใส นางเกษร วังวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 เมือง รพ.สต.ร่องคำหลวง นางสาวอรฉัตร เพชรไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางณัฐณิชา อุทธโยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางอังสนา อินทร์เทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางชัชชญา โชติพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา นายพงษ์ศักดิ์ ปิงวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นส.ศิริรัตน์ ดั้นเมฆ นักวิชาการสาธารณสุข
15 ปง รพ.สต.ออย นางกันจณา สุทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
16 เมือง รพ.สต.บ้านสาง นายนิยม พรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางฉัตรานาถ เฟรย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
18 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเพ็ญศรี ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางเพ็ญศรี ปัญจขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 ภูซาง สสอ.ภูซาง นางรณิดา เมืองมูล นักวิชาการสาธารณสุข
21 ภูซาง รพ.สต.ป่าสัก นางวิไลวรรณ แก้วคำปา พยาบาลวิชาชีพ
22 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางสุวพิชญ์ เที่ยงชนะปพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ
23 ภูซาง สสช.นาหนุน นส.ธิดารัตน์ เวียนขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข
24 ดอกคำใต้ สสอ.ดอกคำใต้ นางใจสวรรค์ ผัดมาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
25 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางชลาลัย ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 ดอกคำใต้ รพ.สต. นางสุภาพร จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27 ดอกคำใต้ รพ.สต. นางมณิสรา ยอดยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
28 ดอกคำใต้ รพ.สต. นางวิไลพร ศรีชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 ดอกคำใต้ รพ.สต. นางปาลิตา เผ่าตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
31 เมืองพะเยา สสจ.พะเยา นส.จิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
32 จุน สสอ จุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 จุน รพสต บ้านสักลอ นางสาวประทุมทิพย์ ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
34 จุน รพสต ลอ นางสาวนิศมา คำยศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 จุน รพสต จุน นางสาวสุภาวดี อินทะรังษี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
36 จุน รพสต ทุ่งรวงทอง นางสุจิตรา คำนวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
37 จุน รพสต ห้วยยางขาม นางสาวกรณิการ์ คำงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เมือง โรงพยาบาลพะเยา สุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ