ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ปง สสอ.ปง อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
2 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ พีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 จุน โรงพยาบาลจุน สมศักดิ์ บุญทา นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
4 จุน โรงพยาบาลจุน นส.นภาภรณ์ นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
5 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจินตนา มหายศ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
6 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางจินตนา มหายศ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
7 ปง โรงพยาบาลปง นายพงศ์นรินทร์ ศรีคำ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
8 ปง โรงพยาบาลปง นางยุภาพรรณ ศรีคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
9 ดอกคำใต้ แผนกรังสีวินิจฉัย ทิพย์วิมล เย็นจิตต์ นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
10 นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายเกษียร คำอิสระ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
13 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสาวกัลยา จำรัส นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
14 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายเผด็จ อนุกุล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
15 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายดำรง วงศ์ไชยา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
16 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17 เมือง รพ.พะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
18 เมือง รพ.พะเยา นายอริน พูลเกษม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
19 เมือง รพ.พะเยา นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นายภัทรยุทธ ประสงค์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.แม่ใจ กรรมการ
21 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางสาวนฤมล บุญสนอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
22 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
23 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางสาวเจตสุดา จันทร์ธิมา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
24 เมือง รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติอนาลโย นางสาวเสงี่ยมจิตต์ สิทธิภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25 จุน รพ.สต.ร่องย้าง นางลำดวน ไทยกรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายธวัชชัย พรหมประสิทธิ์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
27 เมือง รพ.พะเยา นายพรสวรรค์ โพธิ์สัย นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
28 แม่ใจ รพ.แม่ใจ นางเฉลิมศรี รักกตัญญู นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
29 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางศิริลักษณ์ ขัติทะเสมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
30 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พต.หญิงจิราภรณ์ วีรศักดิ์สกุล พยาบาล
31 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พต.มานพ จำรัส เทคนิคการแพทย์
32 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นายรุ่งฟ้า ใจเที่ยง นักรังสีการแพทย์
33 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นายชูชีพ วิชา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
34 เมือง รพ.พะเยา นางณัฐพร บุญนาวา นักรังสีการแพทย์