ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง โรงพยาบาลพะเยา เสาวคนธ์ บุญชัยแสน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
2 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสุบิน วังวล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นางสาวนฤมล บุญสนอง นักเทคนิคการแพทย์
5 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ ภก.บารมี อับดุลอารี เภสัชกรชำนาญการ
6 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวพชรพรรณ เลิศทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
8 เมือง โรงพยาบาลพะเยา นางสาวคนึงนิจ ถุงคำ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
9 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายเกษียร คำอิสระ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
10 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางสุดานี แสงโฮง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
11 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นส.วันเพ็ญ บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 เชียงคำ รพ.เชียงคำ ภก.ปนัดดา งามสม เภสัชกรชำนาญการ
13 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางอรทัย พงศ์ทัศนเหม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
15 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ ภก.รุจิรา ปัญญา เภสัชกรชำนาญการ
16 จุน รพ.จุน นางสาวอัญชลีภรณ์ ผัดพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17 จุน รพ.จุน ภก.สุทธิพงษ์ ไฝเครือ เภสัชกรปฏิบัติการ
18 จุน รพ.จุน นางสาวนภาภรณ์ นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
19 เมือง รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช พต.หญิงจิราภรณ์ วีรศักดิ์สกุล พยาบาล
20 ปง รพ.ปง นส.เบ็ญจวรรณ บุญทา นักเทคนิคการแพทย์
21 ปง รพ.ปง ภก.อัญธิกา บุญมา เภสัชกรปฏิบัติการ
22 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน นางวิไลลักษณ์ บุณยัษเฐียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน ภก.มัทนา สมบัติวัฒนาเวศ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ