ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน สสอ.จุน นายกำพล บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางวนิสา บุญวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 จุน รพ.สต.ลอ นายพิชญะ เดชโชติวิรุฬห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 เชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ นายประหยัด สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 เชียงคำ รพ.สต.บ้านปางถ้ำ นายประวิทย์ สูงปานเขา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง นางกุลธิดา สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 เชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นางจิตราภรณ์ คำลือ พนักงานสุขภาพชุมชน
8 เชียงม่วน โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไชยสถาน นางทัศนีย์ ฟ้าแลบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 เชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ นางสาววรัญดา มีมัง นักวิชาการสาธารณสุข
10 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
11 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12 นิตยา ปินตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13 ปง รพ.สต.บ้านฝายแก้ว นพดล ทิวาศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 ปง รพซสต.บ้านร้องเอี่ยน ภัทราภรณ์ จัญหิรัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 ภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว วัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
16 เชียงม่วน สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว นายสายัณห์ ผิวขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
17 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่ปืม นายสุรพล แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางชญาดา ศรีเครือมา นักวิชาการสาธารณสุข
19 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นางวัชราภรณ์ พึ่งพวก พยาบาลวิชาชีพ
20 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นางทิวาพร ปิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
22 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางปุณพิชา พร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23 เมืองพะเยา นายสุเวียต ดวงแก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
24 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจีราภรณ์ ณ ลำปาง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
25 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
26 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
27 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
28 ภูซาง รพ.สต.สบบง นางเปรมใจ หอมนาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
29 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายเฉลิม ใจอุ่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
30 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
31 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวพัชรี รำไพ นักวิชาการสาธารณสุข