ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมือง สสอ.เมืองพะเยา นางเบญจมาศ ตาคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
2 เมือง รพ.สต.บ้านต๋อม นางทิวาพร ปิงเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
3 เมือง รพ.สต.ท่าวังทอง นางปทุมทอง เดชบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายนิตย์ รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 ภูซาง รพ.สต.สบบง น.ส. กุณฑล ปณิธานะรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นางวัชราภรณ์ พึ่งพวก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางเกตุสุมลมาลย์ วงศ์ใหญ่ ผอ.รพ.สต. ทุ่งกล้วย
8 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10 จุน โรงพยาบาลจุน สุมิตรา สุริยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 จุน โรงพยาบาลจุน นางสาวอัญชลีภรณ์ ผัดพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12 จุน โรงพยาบาลจุน นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
13 เชียงคำ รพ.สต.ปางถ้ำ นายประวิทย์ สูงปานเขา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง น.ส.นิตยา ศรีประโชติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
15 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางอรอนงค์ บุญชูโชค ผอ.รพ.สต.
16 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางดวงดาว ปิงสุแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17 เชียงคำ รพ.เชียงคำ นางนุสรา คัทธมาส เภสัชกรชำนาญการ
18 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
19 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นายสนิท คำดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางชลาลัย ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ นางอัญชลี เวียงนนท์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
23 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ นางมนิสรา ยอดยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24 ปง สสอ.ปง อภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
25 ปง รพ.ปง นางสาวชลิญญา กาศเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน นายชัชนรินทร์ รุ่งโรจน์ถาวร นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ
27 ปง รพ.สต.งิม นางพจนา สนิท เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
28 ปง รพ.สต.หนองบัว นางปรียา ผดุงสิทธิเสรี นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
29 ปง รพ.สต.ควร นางสาวจิราพร บุญเติม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
30 เมือง รพ.พะเยา นางเสาวคนธ์ บุญชัยเสน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
31 เมือง รพ.พะเยา น.ส.อรอุมา อินทนงลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางอัญชลี พันธุปาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
33 ภูกามยาว ดงเจน นางนิสาคร วรรณสมพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางจิตรา คิดอ่าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35 เชียงคำ รพ.สต.น้ำมิน นางกรรณิกา ฤกษ์ยาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
36 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.เจตสุดา จันธิมา นักเทคนิคการแพทย์
37 เชียงม่วน รพ.เชียงม่วน น.ส.ดรัลพร ไชยลังกา การแพทย์แผนไทย
38 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
39 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
40 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
41 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
42 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวกุศุมา พรหมยวง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
43 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
44 เมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา นางฉลวย หาลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นายแพทย์ปรัศนี อารีย์รัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
46 เมืองพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
47 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุพิชฌาย์ ธุระ เภสัชกรปฏิบัติการ
48 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
49 เชียงม่วน PCU มาง นางมนัสชกร พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
50 เชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวช เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
51 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางอัญญารันต์ ภมรมานพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
52 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
53 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายสงกรานต์ จันทร์ทะระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
54 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายภัทรยุทธ ประสม นักเทคนิคการแพทย์
55 แม่ใจ โรงพยาบาลแม่ใจ นายนิวัติ อ้วนใหญ่ เภสัชกรชำนาญการ
56 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสาโรจน์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
57 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
58 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นางชญาดา ศรีเครือมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
60 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัทธยา คมบาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
61 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
62 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางทรายแก้ว นักไร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
63 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
64 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
65 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ